ไอเดีย การเปลี่ยนเครื่องตัดหญ้า ให้กลายเป็นเครื่องสูบน้ำ ปลูกพืชผัก ในฤดูแล้ง