พระพยอม เตรียมย้ายจากที่ดิน หลังแพ้คดีถูกบุตรของคนขายฟ้อง