คุณตาคุณยายป่ว ยหนั ก ยังสู ญเสี ยลู กผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวอีกด้วย