Friday, 12 July 2024

แจ้งเบาะแสข ายลอตเตอรี่เกิน 80 บ าท ได้รางวัลนำจั บ “1,000 ”

15 Jun 2020
1113

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ข ายสลากเกินราคา สำหรับประชาชนที่แจ้งเบาะแสจะได้รางวัลนำจับคดีละ 1,000 บ าท โดยสามารถขอรับเงินได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ข ายสลากเกินราคา โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการนำจับหรือเงินสินบนผู้แจ้งเบาะแสผู้ข ายสลากเกินราคา

เพื่อให้การจ่ายเงินรางวัลในการนำจับผู้ข ายสลากเกินราคามีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และอัตราการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ข ายสลากเกินราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (6) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ข ายสลากเกินราคา

ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันประกาศ เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการนำจับหรือเงินสินบนผู้แจ้งเบาะแสผู้ข ายสลากเกินราคา

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจในการจับกุม ส่วน“สลาก” หมายความว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลรวมถึงสลากอื่นใดที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการ
“ผู้แจ้งความนำจับ” หมายความว่า ผู้แจ้งความว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการขายสลากเกินราคา จนนำไปสู่การจับกุม และ “เงินรางวัล” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมและผู้แจ้งความนำจับผู้ขายสลากเกินราคา

ข้อ 5 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรักษาการตามระเบียบนี้

ข้อ 6 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะได้พิจารณาจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนำจับและเจ้าหน้าที่ ผู้จับกุมผู้ขายสลากเกินราคาในเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดแล้ว โดยกำหนดอัตราดังนี้

(6.1) เจ้าหน้าที่จับกุมได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกินคดีละสองพันบาท
(6.2) ผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละหนึ่งพันบาท

การขอรับเงินรางวัลในการจับผู้ขายสลากเกินราคาผู้แจ้งความนำจับหรือเจ้าหน้าที่จะต้องมาขอรับเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยมีหนังสือจากหัวหน้าส่วนงานที่ทำการจับกุมซึ่งมียศพันตำรวจเอก พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับ 8 ขึ้นไป

ข้อ 7 ให้ผู้จับกุมหรือผู้แจ้งความนำจับ เสนอเรื่องต่อหัวหน้าหน่วยที่ทำการจับกุมตาม

ข้อ 8 การขอรับเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา ให้ขอได้ภายในหนึ่งปีนับแต่คดีถึงที่สุดโดยยื่นเอกสาร ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้

ข้อ 9 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อวินิจฉัยสั่งการเป็นกรณีไป

ขอบคุณข้อมมูลจาก ไทย พีบีเอส

Facebook Comments Box
สวัสดี