Sunday, 16 June 2024

เกษตรอินทรีย์ผสมผสานกลางทุ่งนา คุณยายบัวลา พอเพียง คือ ความสุข

คุณยายบัวลา ฟองงาม เกษตรกรชาวนาที่บ้านเตาไห หมู่ที่ 7 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร และครอบครัว ใช้ชีวิตอยู่กันอย่างพอเพียง ทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารทั้งระบบ เน้นการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ และน้ำหมักชีวภาพ

ที่ทำขึ้นใช้เอง โดยนำเศษพืชผักภายในสวนของตนเอง นำมาผสมหมักกับกากน้ำตาล นำมารดพืชผัก และไม้ผลที่ปลูก เร่งการเจริญเติบโต เพื่อสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนชุมชน ในการผลิตอาหารปลอดภัย

ให้กับชาวบ้านในชุมชน ได้ตื่นตัวพากันหันมาทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผัก และไม้ผล แบบผสมผสานกันมากขึ้น โดยไม่หันไปใช้สารเคมีอีกต่อไป ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ

สำหรับพืชผักที่คุณยายบัวลา ทำการเพาะปลูกในพืชที่นา 1 ไร่ มีหลากหลายชนิด เช่น ผักกาด ผักชี หอมต้น พริก มะเขือเทศ มะนาว ฟักแฟง บวบหอม กล้วย มะม่วง มะละกอ ฝรั่งไร้เมล็ด ขนุน และพืชผัก ไม้ผลอีกหลากหลายชนิด

โดยมีการจัดระบบการปลูก พืชผัก ไม้ผล แบบลงตัว ซึ่งทางคุณยาย และครอบครัวจะไม่ยอมขาย พืชผัก และไม้ผล ที่ตนเองและครอบครัว ทำการเพาะปลูกทั้งหมด เพื่อเก็บไว้กินเอง และแบ่งปันแจกจ่าย ให้กับเพื่อนบ้านในชุมชน ได้มีผักปลอดสารบริโภคกันในครัวเรือน

โดยไม่ต้องไปซื้อหาพืช ผัก ไม้ผล ตามท้องตลาดมาบริโภคอีกต่อไป ที่สำคัญบนพื้นที่นา 1 ไร่ ที่คุณยายบัวลา และครอบครัว ฟองงาม ทำการเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชผัก และไม้ผล แบบผสมผสานแล้ว

ยังมีการสร้างที่พักผ่อน บ้านไม้ไผ่ขนาดเล็ก และไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัส เก็บภาพประทับใจกลับบ้าน เป็นที่ระลึก

เป็นการจัดระบบของกิจกรรมการผลิตในไร่นา ได้แก่ พืช สัตว์ ประมง ให้มีการผสมผสานอย่างต่อเนื่องและเกื้อกูลในการผลิตซึ่งกันและกัน โดยการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นา เช่น ดิน น้ำ

แสงแดดอย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลย์ ของภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเกิดผลในการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติด้วยโดยเนื้อหาสาระของเกษตรแบบผสมผสานมี 4 ประการคือ

1 ประกอบด้วยกิจกรรมการผลิตตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป อาจเป็นการผสมผสาน ระหว่างพืชกับพืช สัตว์กับสัตว์ หรือสัตว์กับพืช

2 กิจกรรมการผลิตแต่ละชนิดจะต้องเกื้อกูลกันเป็นวงจรโดยพิจารณาจาก การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับอาหาร อากาศและพลังงาน

3 ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

4 ใช้แรงงานคนเป็นหลักโดยเป็นแรงงานที่มีอยู่ภายในครอบครัวครอบครัวเกษตรกรต้องมีความใจเย็นและเข้าใจมีความอดทนมุมานะในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีซึ่งต่างจากที่เคยทำในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ทำเสร็จแล้วก็เสร็จเลย แต่การทำ เกษตรแบบผสมผสานต้องให้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณข่าว/ภาพ ไพรทูล บุญมา จ.ยโสธร

Facebook Comments Box
สวัสดี