Wednesday, 19 June 2024

ความเชื่อเรื่อง “ปีชง”

27 Jan 2020
106

สนทนาธรรม กับ พระอาจารย์สุชาติ ว่าด้วยเรื่อง ปีชง ชี้ดี-ชั่ว อยู่ที่การกระทำ ไม่เกี่ยวฤกษ์ยามเมื่อถึงปีใหม่ หลายคนที่เชื่อเรื่องฤกษ์ยาม โดยเฉพาะเรื่องปีชง มักจะหาวิธีแก้ไข ด้วยการทำบุญ หรือทำตามวิธีที่มีผู้แนะนำมา

ความเชื่อเรื่องปีชง ให้ชาวพุทธได้รู้ถึงความเป็นจริงว่า ปีชง นั้น ไม่มีในหลักพระพุทธศาสนา โดยหยิบยกบทความของ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ซึ่งเป็นพระผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทยขึ้นมา โดยมีเนื้อหาใจความดังต่อไปนี้….

“ปีชง ไม่มีอยู่ในคำสอนพุทธศาสนา กลับสวนทางกับคำสอนด้วยซ้ำ”

พระอาจารย์ไพศาล วิสัชนาความเชื่อเรื่อง ‘ชง’ ไม่มีอยู่ในคำสอนของพุทธศาสนา ที่จริงกลับสวนทางกับคำสอนด้วยซ้ำ ระบุแทนที่จะเชื่อฤกษ์ยาม แนะให้มั่นคงในความดี มีความเพียร และใช้สติปัญญา จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปราถนา

ปุจฉา – กราบนมัสการพระคุณเจ้า อยากกราบเรียนถามพระคุณเจ้าในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับการชงว่า เท็จจริงในศาสนาพุทธมีหลักคำสอนเกี่ยวกับในเรื่องนี้อย่างไร ว่าควรเชื่อในการชงหรือใช้พิจารณญาณในการดำเนินชีวิตคิดตัดสินใจ

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วิสัชนา – พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ฤกษ์ยามนั้นไม่สำคัญเท่ากับกรรมคือการกระทำ หากทำดีด้วยความพากเพียรแล้ว ย่อมได้รับประโยชน์ดังหวัง โดยไม่จำต้องพึ่งฤกษ์ยาม คนที่เอาแต่พึ่งฤกษ์ยาม ไม่รู้จักพึ่งตนเองนั้น ถือว่าเป็นคนโง่ ดังมีพุทธพจน์ว่า

“ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนโง่ผู้มัวถือฤกษ์อยู่”

อันที่จริงเมื่อใดที่เราทำความดี เมื่อนั้นก็เป็นฤกษ์ดี ยามดีอยู่แล้ว ดังมีพุทธพจน์อีกตอนหนึ่งว่า….“สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นย่อมชื่อว่าเป็น ฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี”

มาถึงตรงนี้ ก็คงจะเห็นแล้วว่าความเชื่อเรื่องชงนั้นไม่มีอยู่ในคำสอนของพุทธศาสนา ที่จริงกลับสวนทางกับคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยซ้ำ หากจะทำอะไรก็ตาม ก็ให้มั่นคงในความดี มีความเพียร และใช้สติปัญญา รวมทั้งคำนึงถึงคำสอนของพระพุทธองค์เรื่องสัปปุริสธรรม นั่น คือ จะทำอะไรก็ตาม … ควรรู้จักเหตุ

รู้จักผล
รู้จักตน
รู้จักประมาณ
รู้จักกาล
รู้จักชุมชน
และรู้จักบุคคล

หากรู้ทั้ง ๗ ประการนี้แล้ว ก็ย่อมประสบความสำเร็จ มีชีวิตที่เจริญงอกงาม

อ้างอิงข้อมูลจาก – ธรรมะจากพระอริยสงฆ์

Facebook Comments Box
สวัสดี