Wednesday, 24 April 2024

ธนาคารไทยพาณิชย์ให้ยืม โอนเข้าบัญชี ผ่อนสบายเพียง 2,700 บาท/เดือน

โอนเข้าบัญชี ผ่อนสบายเพียง 2,700 บาท/เดือน ธนาคารไทยพาณิชย์ให้ยืม โอนเข้าบัญชี รายเอียดดังนี้

ไ ม่มีหลักทรั พย์หรือผู้ค้ำประกัน ฝากเงิ นสดเข้าบัญชีธนาคารของคุณ วงเงิ นกู้สูงสุด 5 เท่า ให้กู้ได้ 20,000-5,000,000 บ าท

มีวิธีการชำระเงิ นต่ างๆ ที่สะดวก ให้เร าดูร ายละเอี ยดและวิธีการสมัคร ข้อมูลสินเชื่ อส่วนบุคคล SPEEDY LOAN

 • สมัครง่ ายไ ม่มีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
 • หากอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงิ นเข้าบัญชี ลูกค้ าแจ้งมา
 • อนุมัติวงเ งิน 20,000-5,000,000 บ าท
 • เงิ นกู้ 20,000-30,000 บ าท ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน
 • เงิ นกู้ 30,001-99,999 บ าท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน
 • เงิ นกู้ 100,000 – 5,000,000 บ าท ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน

การเบิกจ่ ายธนาคารเป็นการผ่อนชำระร ายเดือนที่เท่ากันทุกเดือน

 • ผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือนและสูงสุด 72 เดือน สินเชื่ อส่วนบุคคล สินเชื่ อด่วน อนุมัติเร็ว
 • อนุมัติวงเงิน 5 เท่าของร ายได้เฉลี่ยต่อเดือนและไ ม่เกิน 5,000,000 บ าท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน

สินเชื่ อส่วนบุคคล อัตราดอกเบี้ยเงิ นกู้ด่ วน

สินเชื่ อด่ วน แผนธรรมดา ผ่อนสบ าย เพียง 2,700 บ าท/เดือน คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุระหว่าง 20-60
 2. มีร ายได้ขั้นต่ำ
 • 15,000 บ าท สำหรับพนักงานประจำที่รับสมัครเป็นพนักงาน
 • เจ้าของกิจการ 15,000 บ าท

3.มีเบอร์ติดต่อ เอกส ารการสมัคร

 • เฉพาะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองของทางร าชการ

หรือสำเนาบัตรประจำตัวรั ฐวิสาหกิจเท่านั้นที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายพร้อมสำเนาทะเบี ยนบ้ าน

 • สลิปเงิ นเดือนปัจจุบันหรือหนังสือรับรองเงิ นเดือนและสำเนาสลิปเงิ นฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)
 • สำเนาหนังสือจดทะเบี ยน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทร วงพาณิชย์ และสำเนาใบนำฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาหน้ าแรกของบัญชีเงิ นฝากธนาคารที่ต้องการโอน สถานการณ์โดยรวม
 • อัตร าดอกเบี้ ยสินเชื่ อส่วนบุคคล Speedy Loan ใช้สำหรับลูกค้ าที่สมัคร โดยจะได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 ถึง 30 กันย ายน 2021 เท่านั้น
 • ระยะเวลาชำระคืนขั้นต่ำคือ 12 เดือนและย าวนานที่สุดคือ 72 เดือน

มาตรฐานการอนุมัติสินเชื่ อเป็นไปตามระเบียบธนาคาร

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ เงื่ อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิ กร ายการส่งเสริมการข ายนี้

แต่ต้องแจ้งให้ทร าบล่ วงหน้ าอย่ างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จำเป็นและไ ม่สามารถแจ้งให้ทร าบล่ วงหน้ าได้

 • กรณีพิพ าท คำตั ดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้ นสุด ผู้สนใจสามารถลงทะเบี ยนสินเชื่ อกับธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็ บไซต์ SCB call center โทร 02-777-7777

Facebook Comments Box
สวัสดี