น่าอ่าน

5 กรรมของสามี ที่ทำให้ภรรยาต้องทุกข์ (ข้อคิดเตือนสติ คนนอกใจ)

การผิ ดศีลข้อ 3 ที่ว่าด้วยเรื่องการห้ า มประพฤติผิ ดในก ามหรือกาเมสุมิจฉาจาร า เวระมะณีสิกข าปะทังสะมาทิย ามิ จะต้องตกน ร กโดยชดใช้ก ร ร มด้วยการปีนต้นงิ้วที่มีหนามเป็นเหล็กแหลมพุ่งออกมา ทิ่ ม แ ท งตัวมีอีกาปากเหล็กคอยไ ล่จิกจ า กด้านบน

และมีสุนั ขตัวใหญ่ไล่กัดจ า กด้านล่าง ซึ่งเป็นโ ท ษทัณฑ์ที่เกิดจ า กการผิ ดผัว ผิ ดเมีย เป็นกิ๊ก เป็น มือที่สามนั่นเอง ประเด็นเรื่องศี ลข้ อ 3 เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ซึ่งหากตกเป็นทาสของกิเ ล สก็มีโอกาสผิ ดศี ลข้ อ 3 ได้สูงมาก

และการจะถือว่าผิ ดศี ลข้ อนี้หรือไม่นั้น ต้องเกิดจ า กการมีเ พ ศสัมพันธ์กันเท่านั้น ที่สำคัญต้องกระทำระหว่างเ พ ศชายและเ พ ศหญิงเท่านั้นด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย

Rear view of a couple sitting on beach with woman leaning head on man’s shoulder

แม้จะมีเจ้าของแล้วก็ต ามทั้งคู่ หรือผู้หญิงกับผู้หญิงไม่ถือว่าผิ ดศี ลข้ อ 3 สามีที่นอ กใจภรรย า อาจจะมีความสุขชั่ วครั้งชั่ วคร า ว แต่รู้หรือไม่ว่าในอนาคตอันใกล้ ที่จะถึงนี้คุณจะต้องพบเจอ กับเวรก ร ร ม ก ร ร ม ที่ทำกับคนที่รัก ก ร ร ม

ที่ทำให้คนที่รักคุณเ สี ยใจยิ่งเค้ารักคุณซื่อสัตย์ ต่อคุณมากแค่ไหน คุณก็จะยิ่งต้องได้รับเวรก ร ร ม หนักเท่านั้น ใครที่กำลังคิดจะนอ กใจ หรือ กำลังนอ กใจภรรย าอยู่ต้องมาอ่ านจะได้ตระหนักถึงเวรก ร ร มไว้เตือนสติของคนชอบนอกใจทำให้คนอื่นต้องเป็นทุกข์มาก

5 ก ร ร มในชาตินี้ที่ต้องได้รับดังนี้

1 ชี วิ ตไม่รุ่งเรือง ขัดสน

คุณจะมีชี วิ ตไม่เจริงรุ่งเรืองทำมาค้าข ายก็ไม่ขึ้น ทำอะไรก็ติดขัด เ งิ นทองขัดสนไม่พอใช้ ชั กหน้าไม่ถึงหลัง เมื่อย ามมีปัญหาจะไม่มีใครยื่น มือเข้ามาช่วย ต้องคิดเองทำเองอยู่ คนเดียวชี วิ ตเหมือนตัวคนเดียว พอคุณไม่มีเ งิ นไม่มีอะไรแล้วคิดอยู่หรอว่า คนใหม่เค้าจะเอาคุณ

2 ไม่มีสง่า ร า ศ รี

คนที่นอกใจชี วิ ตดูหม่น ห ม อ งผู้คนไม่นับหน้าถือต า ลูกน้องไม่เคารพนับถือ เจ้านายไม่เอ็นดูเหมือนก่อนเหตุเพราะคุณ โ ก ห ก หลอ กลวง แม้กระทั่งคนที่รักคุณ จึงไม่แปลกที่คุณจะ โ ก ห ก พวกเค้าบ้างดูเป็นคนไม่จริงใจไม่น่าเชื่ อถือ คำพูดไม่ศักดิ์สิ ทธิ์ดูเป็นคนไม่จริงใจเลย

3 ลูกจะไม่ เ ชื่อฟัง

ก ร ร มข้ อต่อมาหากคุณมีลูก ลูกๆจะไม่เชื่อฟังคุณ เพร า ะเค้าเล็งเห็นแล้วว่าคุณไม่ใช่ตัวอ ย่ างที่ดี จึงไม่จำเป็นต้องทำต ามที่คุณบอ ก ก ร ร ม หนักเข้าลูกๆ จะไม่เคารพนับถือจึงเป็นสาเหตุทำให้ลูกดื้อรั้น ไม่เชื่อฟังไม่เคารพ ก ร ร ม นี้เป็นก ร ร ม ที่จะต้องพบเจออ ย่ างแน่นอน

4 มีเหตุต้องเ จ็ บ ป่ วย ง่าย

โดยก ร ร มที่ต้องพบเจออีกข้ อก็คือคุณจะต้องเ จ็ บ ป่ วย ง่าย มักมากใน ก า ม จะมีโร คติดต่อทาง เ พ ศสั มพั นธ์จะเกิดความเครี ย ด สะสม ทำให้เป็น โร ค วิ ต ก กังวล โ ร ค ทางประส า ท เ จ็ บ ป่ วย ง่ายเจ็ บจะดีก็ไม่ดีจะห า ยก็ไม่ห า ย ร่ างก ายจะเจ็ บ ป ว ด จิตใจจะหม่ น ห ม อ ง

5 ชี วิ ตต้อง พลัด พ ร า ก จ า กคนที่รัก

คุณจะต้องถูกพลัด พ ร า ก จ า กคนที่รัก ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว หรือ คนรักต่อให้คุณเลิกกับภรรย าไป ภ ร ร ย าใหม่หรือเมียน้อยก็จะไม่จงรักภัคดีต่อคุณ จะต้องมีปัญหา ทำให้เลิกร า กันอีกครั้งอนาคตจะโดดเดี่ยวไม่มีคู่รักไม่มีครรักจริง

อีกก รรมในชาติหน้าที่ต้องพบเจอ

1 ชี วิ ตจะลำบ าก

ชี วิ ตเกิดมาจะต้องพบเจอกับความลำบ าก ไม่มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลอาภัพรัก เจอแต่คนหลอ กลวง ชี วิ ตต้องดิ้นรนต้องหาเองถึงจะมีถึงจะได้ ทำกิจการใดๆ ก็จะไม่รุ่งเรือง ทำอะไรก็ไม่ค่อยขึ้น ทำคุณคนก็ไม่ขึ้น ถือว่าเป็นคนชี วิ ตอาภัพต้องเจอเรื่องผิ ดหวังในชี วิ ต

2 พิ ก ารไม่สมประกอบ

คนผิ ดศี ลข้ อสามโบร า ณเชื่ อกันว่าจะมีรูปร่างพิก าร หรือไม่ส ม ประกอบ ทำให้อับอาย อวั ย ว ะ เน่ า อวั ยวะไม่สมประกอบ ทำให้เป็นที่อับอายไม่กล้ามีลูกมีเมีย ไม่กล้ามีแฟน ทำให้เป็นคนอาภัพรัก และทำให้ตนเองรู้สึกไร้ค่า อั บ อ า ย

3 ต้องพบเจอกับเรื่องที่น่ า อั บ อ า ย

ในชี วิ ตเกิดมาจะต้องพบเจอกับเรื่องที่น่า อั บ อ า ย มีเรื่องทำให้ข า ยขี้หน้า ยิ่งหากเกิดเป็นหญิงยิ่งจะได้รับก ร ร ม หนักนัก นี่คือผลก ร ร ม จ า กการปิดบัง หลอ กลวง ชี วิ ตก็จะต้องอยู่แบบหลบๆ ซ่ อ นๆเช่นกัน

นี่ก็คือเวรก รรมของคนที่ชอบนอ กใจจะต้องพบเจอการที่หักหลังคนที่รักคุณ ท ร ย ศ กับความภักดีที่เค้ามีให้คุณ คุณก็จะต้องเจอ กับความเ จ็ บ ป ว ด ที่สาสมเช่นกัน ถ้าไม่รักเค้า ถ้าไม่พอใจเค้าควรเลิกกันแต่โดยดี อ ย่ าหักหลังโดย การที่ไปมีคนอื่น เพร า ะเวรก ร ร ม มันจะต ามคุณทันทั้งในชาตินี้และชาติหน้า

ที่มา Kiddeemak99

Facebook Comments Box
สวัสดี