Sunday, 16 June 2024

อาจารย์แม่ รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ นักพูดชื่อดังในวัย 87ปี

28 Jan 2023
141

เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดี ยิ่งเฉพาะคนที่เกิดในยุค 90 สำหรับ อาจารย์แม่ รองศาสตราจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ นายกสภามหาวิทย าลัยรัตนบัณฑิต อดีตอธิการบดีมหาวิทย าลัยรัตนบัณฑิต อดีตอาจารย์ประจำสาข าวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย

หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า อาจารย์แม่ หรือที่นักเรียนในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย ฝ่ายประถม และอนุบ าลเรียกว่า คุณย าย และอดีตรองหัวหน้าพรรคถิ่นไทย รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2479 เป็นชาวจังหวัดต าก

สมรสกับ พลอากาศตรี ประเทศ สินธุเดชะ มีบุตรสาวคนเดียว คือ ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ เตลาน รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ เริ่มเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนสตรีผดุงปัญญา จังหวัดต าก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต จ า กจุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย (นักเรียนทุนกระทรวงศึกษาธิการ)

หลังจบการศึกษาจึงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย ต่อมาจึงย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำสาข าวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนผู้บังคับหมวดทหารอากาศ สถาบันจิตวิทย าและความมั่นคง มหาวิทย าลัยศิลปากร วิทย าลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพย าบ าล (มหาวิทย าลัยนวมินทราธิราชในปัจจุบัน) วิทย าลัยพย าบ าลตำรวจ และอีกหลายสถาบัน

หลังเกษียณอายุราชการแล้ว รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ได้เข้ามารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทย าลัยรัตนบัณฑิต ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2554 และนายกสภามหาวิทย าลัยรัตนบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 อาจารย์แม่นั้นมีชื่อเสียงมาจ า กการโต้วาทีที่จุฬาลงกรณมหาวิทย าลัยในช่วง 14 ตุลาและ 6 ตุลากับการโต้วาทีกับนักศึกษา โดยมีการโต้ที่เด็ดข าด เฉียบแหลม สามารถตอบโต้ได้ทุกคำค้านของฝ่ายค้าน หยิบประเด็นใดมาก็สามารถโต้ได้หมด

โดยอาจารย์แม่เคยเป็นนักพูดประจำรายการทีวีวาที เป็นแขกรับเชิญยุคแรกกับรายการจันทร์กะพริบ รายการสี่ทุ่มสแควร์ และมักถูกเชิญให้ไปเป็นกรรมการตัดสินการพูดโต้วาทีหลายครั้ง เมื่ออาจารย์แม่มีอายุมากขึ้นก็เริ่มรับงานน้อยลงวางมือทั้งงานพูดและงานบริหาร ล่าสุดกลุ่ม ภาพเก่าในอดีต ได้มีการโพสต์ภาพ อาจารย์แม่ ที่ท่านได้ฉลองวันเกิดในวัย 87 กับครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งท่านก็ยังคงดูสุขภาพแข็งแรงอยู่

Facebook Comments Box
สวัสดี