Sunday, 16 June 2024

ชาวสวนกล้วย แปรรู ปใบตองใส่อาหารท ดแท นถ้วยโฟม สร้างรายได้วันละ 2000 บาท

กลับมาพบเจอกันอีกแล้ว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจแบบบ้านเกษตรกับธรรมะสอนใจ ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านเรื่อยๆนะคะ ก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องราวในวันนี้ แอดมินและทางทีมงานขออวยพรให้ท่านแฟนเพจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะ

กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ใบตองคลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย สาธิตแปรรู ปใบตองเป็นภาชนะใส่อาหารท ดแท นการใช้ถ้วยโฟม โดยใช้เครื่องขึ้นรูปด้วยความร้อ นได้ผลดี น้ำไม่รั่ วซึ ม แถมเข้าไมโครเวฟได้ด้วย โดยส่งข ายในตลาดสวรรคโลกและจังหวัดสุโขทัย

ผลตอบรับดีมากจนต้องเร่งขย ายกำลังการผลิต นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า

อ.สวรรคโลก เป็นแหล่งปลูกใบตองกล้วยต านีแหล่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่ปลูก

14,215 ไร่ โดยปลูกมากที่สุดในต.คลองกระจง กว่า 5,000 ไร่ การนำใบตองมาขึ้นรูปแทน

โฟมช่ว ยล ดโล กร้อ นสอดรับกับนโยบ ายของจังหวัดและสำนักงานเกษตรฯ จึงมีการสนับสนุน

ง บประมาณจัดซื้อเครื่องขึ้นรูปใบตองเพิ่มเติม เพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาด รวมทั้งให้

คำแนะนำการขอจ ดแจ้ งลิ ขสิท ธิ์ และทำสติ๊กเกอร์โลโก้กลุ่มเป็นตัวอย่างด้วย

โดยมีการการนำใบตองสดมาขึ้นรูปเป็นภาชนะใส่อาหารท ดแ ทนการใช้ถ้วยโฟม โดยใช้เครื่อง

ขึ้นรูปด้วยความร้ อน ปรากฏว่าได้ผลดี น้ำไม่รั่ วซึ ม แถมเข้าไมโครเวฟได้ด้วย และในการขึ้นรูป

ใบตองนั้น สามารถใช้ได้ทั้งใบตองสดและใบตอ งแ ห้ง ซึ่งในช่วงฤดูแล้งใบตองมีไม่เพียงพอ เกษตรกรจึงได้ทดลองนำใบตองที่แ ห้งคาต้นกล้วย ที่ส่วนใหญ่จะตัดทิ้งทำปุ๋ย นำมาขึ้นรูปต าม กระบวนการเดียวกัน ปรากฏว่าได้ผลเกินคาด สามารถขึ้นรูปได้ดีกว่าใบตองสด จ า กนั้นได้ส่งข าย ในตลาดสวรรคโลกและจังหวัดสุโขทัย ผลตอบรับดีมากจนต้องเร่งขย ายกำลังการผลิต เป็นไอเดียที่ดีมากเลยค่ะ ได้ทั้งเ งิ น ทั้งประหยัดต้นทุน

อ้างอิง posttoday mgronline เรียบเรียงโดย  แบบบ้านเกษตรกับธรรมะสอนใจ

Facebook Comments Box
สวัสดี