Thursday, 23 May 2024

คุณตาคุณยายป่ว ยหนั ก ยังสู ญเสี ยลู กผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวอีกด้วย

17 Jan 2022
134

กลับมาพบเจอกันอีกแล้ว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรกับธรรมะ ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านเรื่อยๆนะคะ ก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องราวในวันนี้  แอดมินและทางทีมงานขออวยพรให้ท่านแฟนเพจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะ

พ่อที่แ ก่ชร า และแม่พ ก าร นั่งมองโ ก ศใส่ก ระดู กลู กชายร้อ งไ ห้ทุ กวัน วอนผู้ใจบุ ญเห็ นใ จและช่ วย เห ลือ คนไทยไม่ทิ้ งกันค่ะ นางลำแพน อินพรม เป็นผู้ป่ วยผู้พ ก ารติ ดเตีย ง อายุ 66 ปี เคยปร ะส บอุ บั ติเ หตุยืนล้างจานแล้วลื่ นล้ ม ส่งผลให้ป่ วยเป็นอั มพฤ กษ์ซี กข วา ใช้งานไม่ได้  ต้องใส่ผ้าอ้อมตลอดเวลา เนื่องจากการขั บถ่า ยปั สส าว ะ อุ จจ า ร ะไห ลออกตลอดเวลา

ไม่รู้สึกตั ว มีโร คปร ะจำตัวคือ โ รคเก๊ าท์ ความดั น ลิ้ นแข็ งทำให้การสื่อสา รล ำบ าก และ มีฐ าน ะค่อนข้างย ากจ น อาศัยอยู่กับสามี ชื่อนายเหมือน อินพรม อายุ 92 ปี อายุมากแล้ว และร่ าง าย ไม่แ ข็งแ รง ซึ่งตอนนี้ครอบครัวได้รับความเดือ ดร้อ นมาก

เนื่องจากค่ าใช้จ่ ายทั้งหมดก็มาจากลู กชาย ชื่อนายมงคล อินพรม อายุ 32 ปี ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลัก ซึ่งตั้งแต่แม่ป่ว ย ลู กชายก็ต้องออกจากงาน เพราะต้องคอยดูแ ลทั้งแม่และพ่อ กระทั่งครอบครัวมาเจอข่าวร้า ย เมื่อวันที่ 23 ก.ค.64 นายมงคล เกิดอุ บั ติเ หตุ เ สี ยชีวิ ต

เมื่อวีนที่ 23 ก.ค. 64 ทำให้ไม่มีรา ยได้มาจุ นเจื อครอบครัว ซึ่งตอนนี้คร อบค รัวลำบ ากมากต้อง ใช้ผ้าอ้อ มเย อะมากในแต่ละวัน เพราะตอนนี้ก็ไม่มีเงิ นทุ นสำรองแล้ว ผู้ใจบุ ญสามารถบริจ าคได้ที่ ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อบัญชีนายเหมือน อินพรม เลขบัญชี 58 52 55 44 67 หรือสอบถาม จิตอาสา 099-5 09 9579 (นุช) จ.กำแพงเพชร แอดมินขอเป็นกำลังใจให้ คุณยาย คุณตา ด้วยนะคะ ขอให้มีคนช่ว ย เยอะๆนะคะ

ขอขอบคุณอ้างอิง tnews khaosod  เรียบเรียงโดย เพจเกษตรกับธรรมะ

Facebook Comments Box
สวัสดี