Thursday, 23 May 2024

สวดทุ กวันไม่มีคำว่า จ น คาถามหาล าภ หลวงพ่อชื่น วัดต าอี

18 Sep 2021
164

คาถามหาล าภ “หลวงพ่อชื่น วัดต าอี”เศรษฐกิจไม่ดี!! ข้าวย ากหมากแพง!! ตั้งใจสวดอย่ าได้ข าด ช่วยได้แน่นอน

นะโม 3 จบ

“อาถรรพ์โธ โมสิตังวะ คะริงคะรัง อิสะวาสุ

อาถรรพ์โธ โมสิตังวะ คะริงคะรัง สุสะวาอิ

นะโมเม พุทธะเตเชนะ นะมะพะทะ

สะทะวิปิ ปะสะอุ ทิมะสังอังขุ

สังวิธาปุกะยะปะ อาปามะจุปะ

อะสังวิสุโลปุสะพุภะ นะชาลีติ

อะระหังสัมมา สัมมานิมามา

มหาสะมานา ธะนะโภคา สัมมาอะระหัง

อิติฤทธิชื่นประสิทธิ์ ภะวันตุเม”

9 จบเช้า-เย็น สวดทุ กวันไม่จ นเลย

ถ่ายทอดโดยอาจารย์สรยุทธศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่อชื่น หลวงพ่อบอกว่าในการข้างหน้าอาจเกิดปัญห าเศรษฐกิจอีก ข้าวย ากหมากแพงท่านจึงฝากคาถานี้ ให้ลูกศิษย์ได้กล่าวภาวนากันก่อนจะใช้อย่ าลืม อาราธนาบุญบ ารมีของพระอาจารย์เจ้าของวิช าให้มาประสิทธ์ประส านพรให้วิช าเราสำเร็จ

เริ่มต้นวันใหม่” ด้วยการคิดแต่สิ่งดีๆ ศรัทธาในสิ่งที่ดีๆ แล้วจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต อะไรที่มันผ่านไปแล้ว ก็ให้มันผ่านไป ทำวันนี้และวันต่อๆ ไปให้ดีที่สุดพอ

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเ นื้ อหาข้อมูล

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box
สวัสดี