Thursday, 22 February 2024

อนุโมทนาบุญ ครอบครัวอุดมโภชน์ ถวายที่ดิน 10 ไร่ เพื่อสร้างวัด

สถานธรรมแสงแก้วสัพพัญญูความเป็นมา
ก่อนเดิมนั้นเป็นที่ทำการเกษตรของครอบครัวอุดมโภชน์ ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานจังหวัดเชียงรายเมื่อ ปี พ.ศ. 2508 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2563 ทางครอบครัวและญาติพี่น้อง ซึ่งเป็นผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่เดิมจึงตกลงกันถวายที่ดินให้แด่พระนวพล มูลประถม (ครูบาบุญเฮียง)

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีคณะศรัทธาร่วมเป็นพยาน 102 คน ถวาย ณ เลขที่ 139 หมู่ที่ 9 บ้านร่องบัวทอง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350 จำนวน10 ไร่ เพื่อประกอบกิจก ร ร ม ทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาสร้างเป็นวัดวาอารามสืบต่อไป

ผู้ประสงค์สืบสานพระศาสนาทั้งพระธรรมคำสอน และถาวรวัตถุ สืบสานคู่กันไป ขณะหาเจ้าภาพมุงหลุงคาใหม่ ท่านใดต้องการเป็นเจ้าภาพมุงสังกะสีหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา หลังคารั่วหนักหน้าฝนแล้ว สถานที่สร้างใหม่เพื่อสร้างเป็นวัดสืบต่อไป

ธนาคารออมสิน
เลขที่บัญชี 020350458194
ชื่อบัญชีพระนวพล มูลประถม (บช นี้เท่านั้น)
ติดต่อ0817998751 หัวหน้าสถานธรรม
ที่อยู่ 139หมู่9.บ้านร่องบัวทอง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่มาhttps://m.facebook.com/saengkaew.sapphanyu/posts/118887440202330?d=m

Facebook Comments Box
สวัสดี