น่าอ่าน

เศรษฐีใจบุญ มอบจักรยานให้แก่นักเรียนด้ อยโอกาสบ้านห่างไกลจากโรงเรียน จำนวน 100 คัน

ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณ จิมมี่ ชวาลา เศรษฐีใจบุญเมืองนครศรีธรรมราช ที่ได้มอบจักรยานให้แก่นักเรียนด้ อยโอกาส บ้านห่างไกลจากโรงเรียน จำนวน ๑๐๐ คันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับนักเรียนที่บ้านห่างไกลจากโรงเรียน จะได้นำจักรยานไปใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน ลดปัญห าการข าดเรียนบ่อย มาสาย และยังช่วยแบ่งเบาภ าระของผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ได้คัดเลือกนักเรียนในอำเภอทุ่งสง และอำเภอนาบอน รวมทั้งสิ้น ๒๕ โรงเรียน โรงเรียนละ ๔ คน รับมอบจักรยานในครั้งนี้ จำนวน ๙๐ คัน และอีกจำนวน ๑๐ คัน จะนำไปเยี่ยมบ้านนักเรียน พื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งก่อนหน้านี้นายจิมมี ชวาลา เป็นที่รู้จักกับการช่วยเหลือเงินในโครงการวิ่งก้าวคนละก้าวของพี่ตูน และช่วยเหลือโดยการบริจาคเงินอยูเรื่อยมา โดยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๑ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน จำนวน 30,000,000 บาทขึ้นไป ซึ่งถือเป็นเกียรติยศสืบต่อไป

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments Box
สวัสดี