Friday, 12 July 2024

ลูกจะเป็นอย่างไร อยู่ที่พรจากพ่อแม่ ปากของพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้ว

บิดามารดาถือเป็นพระในบ้านการทำบุญตักบาตรร้อยครั้งไม่เท่าทำบุญกับบิดามารดาเพียงครั้งเดียว ทำเถอะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นมากคนเราไม่ได้เกิดมาจากไม้กระบอก เรามีพ่อมีแม่ แม้คนที่โชคร้ายกำพร้า บิดามารดาก็คงไม่ได้เติบโตด้วยตนเอง

โดยไม่มี ใครเลี้ยงดูหรอกนะ และในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เจริญเติบโตนั้น คนที่ดูแล ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่นอกจาก จะจัดสรรให้คนเราโตมาพร้อมกับปัจจัยแล้ว คนที่เลี้ยงดูจะต้องให้ความสำคัญกับการอบรมเลี้ยงดูด้วย

เพื่อให้บุตรหลานเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ ที่สามารถวัดได้ ประเมินได้จากมโน กรรมวจีกรรม และกายกรรมนั่นคือคนอบรมสั่งสอนต้องให้บุตรหลานเติบโตมาเป็นคนที่คิดดี พูดดี และกระทำดี ทำตัวเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับตนเอง

สำหรับครอบครัว สำหรับสังคม และสำหรับประเทศชาติพรจากบิดามารดาศักดิ์สิทธิ์มากจะยิ่งมีพลังส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น เพราะอย่างนี้ในการอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้ง พ ร ะ ท่านจึ ง ใ ห้อุทิศบุญหรือเชื่อมบุญส่งให้ พ่อกับแม่ก่อนด้วยบทอุทิศบุญที่ว่า

“อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร” ข อ ส่ ว น บุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข ดู แ ล ท่ านอย่างดีพร้อมสมบูรณ์ทุกวันแล้ว จึงค่อยไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ

หากไม่บูชาบิดามารดา ไม่ตอบ แ ทนพระคุณและทำสิ่งที่ไม่ดีกับท่านทั้งกาย วาจา ใจ บอกได้คำเดียวว่า ต่อให้พบสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดตรงหน้าก็ ยากที่จะได้

สำหรับท่านที่บิดามารดาล่วงลับไปแล้วให้สร้างบุญอุทิศให้กับท่าน ให้เจาะจงระบุชื่อท่านด้วยรวมถึงบิดามารดาในอดีตชาติ

ที่เราไม่รู้ว่าเป็นท่านใดบ้าง ให้กล่าวรวมๆ ไปว่า “และบิดามารดา บรรพบุรุษในทุกภพชาติ” ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าใครได้ทำ และทำบ่อยๆ จะเปิดทางบุญทั้งหมด ปิด ก ร ร ม ไม่ดีหนุน ให้บุญนั้นส่งผลเต็มที่

เคยได้ยินคำกล่าวนี้หรือไม่ เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินสำนวนที่ว่า ทำบุญตักบาตรร้อยครั้ง ไม่เท่าทำบุญกับบิดามารดาเพียงครั้งเดียว อาจมีหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงกล่าวเช่นนั้น จริงๆแล้วการทำบุญตักบาตรเป็นสิ่งที่ดี

แต่การทำบุญไม่ได้จำกัดว่าจะต้องตักบาตรเท่านั้นถึงจะได้บุญ หลายคนเข้าใจผิ ดเวลาทำบุญส่วนใหญ่จะนึกถึงเฉพาะการตักบาตร

จนบางครั้งหลายท่านอาจลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วเราทุกคนล้วนมี พ ร ะในบ้าน ซึ่งพ ร ะในบ้านในที่นี้หมายถึง พ่อกับแม่ หรือบุพก รีที่เลี้ยงดูท่านมา ฉะนั้นการทำบุญกับบุพการีจึง ไ ด้บุญกุศลมากนั่นเอง

ทำบุญมามากมาย แต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลย บางคนทำบุญมากมาย แต่ไม่เคยหยิบยื่นอะไรให้บิดามารดาเลย ข้าวสักจานไม่เคยตักให้ท่านทาน อาหารสักอย่างไม่เคยทำให้ท่านกิน อย่างนี้แล้วบุญกุศลจะเกิดได้อย่างไร พ ร ะในบ้านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรศักดิ์สิทธิ์ที่ดี

ที่ประประเสริฐที่สุดคือพรที่กล่าวออกจากปากท่าน ฉะนั้นหากอ ยา กทำบุญ อยากได้บุญอยากขอพร ใ ห้ชีวิตเป็นไปตามที่หวัง ไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน

เริ่มจากการทำบุญกับบุพกาารีของท่านก่อ น เ พราะท่านคือผู้มี พ ร ะคุณ พรของท่านย่อม ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ กว่ าพรใด

เ มื่อ ดู แ ล ท่ า นเพรียบพร้ อ ม ส มบูรณ์แล้วจึงค่อยไปทำบุญที่อื่น หากบุตรหลานคนไหนที่ไม่ค่อ ย ไ ด้ ดู แ ลท่านเลย

อ ย า กให้ตระหนักถึงจุดนี้ จุดที่ท่านยังอยู่กับคุณ ขอให้ดูแลท่านและทำ บุ ญ กั บ พร ะ ในบ้านก่อน

อ ย่ า มั วแต่แสวงหาพรวิเศษ วัตถุนิยมจา ก ที่ อื่ นใด เพร า ะไม่มี ป ร ะ โ ย ช น์ อะไรหากลืม ทำ บุ ญ กั บพ ร ะในบ้าน

6 พ ฤติ ก ร ร ม ที่บิดาม า ร ด า ไม่ค ว ร ทำกับลูก

1. ขู่ลูกบ่อยๆ

2. พู ด ม า กเกินไป

3. พู ด ใ ห้ เ ด็ กรู้สึกอาย

4. ต ะค อ ก

5. จู้จี้จุกจิก

6. การตบตี

หากบิดามารดาอ ย า กจะแก้ไขในนิสัยหรือพฤติ ก ร ร ม ไม่ดีกับลูก แนะนำให้ใช้เหตุผลที่ตรงไปตรงมา ไม่ต้องพูดอะไรที่ยืด ย า ว เช่น มีดเล่นไม่ได้เwราะจะบาดมือหนู ใช่ท่าทีและวาจาที่หนักแน่น ปล่อยให้ลูกได้แสดงความคิดเห็น

และความรู้สึกออกมาบ้าง เมื่อเ ด็ กมีพฤติ ก ร ร ม ที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วควรให้รางวัลเป็นการตอบแทน เช่น กล่าวชมเชย หรือให้รางวัลแบบอื่นเมื่อลูกสองคนเล่นกันด้วยดีไม่ท ะ เ ล า ะ ไม่ตีกันในช่วงตลอดสองวันที่ผ่านมา

รวมถึงการเลิกให้ความสนใจเด็ก เมื่อลูกมีพฤติ กรรม ที่ไม่เหมาะสม เช่น ลูกคนหนึ่งกินอาหารดีอีกคนไม่ค่อยยอมกินเล่นไปเรื่อยๆ

แม่ก็อาจชมคนที่กินอาหารดีแต่เฉยๆ ไม่แสดงความสนใจกับลูกคนที่ไม่ยอมกินแต่เขี่ยอาหารเล่นอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องดุว่า

ที่สำคัญ บิดามารดาควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก เช่นพูดสอนว่าการพูดปดเป็นสิ่งไม่ดีห้ามทำ แต่พอมีคนที่บิดามารดาไม่ต้องการพบมาพบ ก็ใช้ลูกออกไปบอกว่า บิดามารดาไม่อยู่บ้าน การกระทำแบบนี้ก็เท่ากับสอนลูกว่าที่จริงพูดปดได้ปากพ่อปากแม่ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่เสมอ

Facebook Comments Box
สวัสดี