ธรรมะสอนใจ

5 ทาน แม้ไม่ได้ใช้เงิน แต่บุญมากจนล้น

ทานที่ไม่ใช้เงินแต่ได้บุญมาก ทุกคนทำได้เลย ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญมาก

ทุกคนสามารถสร้าง ทั้ง 5 ทานได้ทุกคน โดยไม่ต้องเสียเงินเลย

ในเวลาที่เราลำบาก งานที่ทำทุกสิ่งตรงหน้ามีแต่ปัญหา

แต่จิตยังเป็นกุศล อยากสร้างบุญกุศล หวังใจให้บุญที่ทำ กรรมดีที่เราสร้าง

หนุนให้จิตนั้นสะอาด เกิดปัญญา และ อานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิต

ขอให้น้อมนำในสิ่งที่เรามี ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง

ฉะนั้นเราจงใช้ทรัพย์สินในร่างกายที่เรามีนั่นแหละสร้างกุศล  โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อหาแม้แต่น้อย

แล้วก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ ด้วยสิ่งของ 5ประการ

ทาน 5 ประการ คือ

1ดวงตาเป็นทานหมายถึง ใช้แววตาแห่งความหวังดี แววตาแห่งความโอบอ้อมอารีให้กับผู้อื่น ด ว ง ตาที่เห็นธรรมย่อมหนุนนำ เป็นที่พึ่งพิงของสรรพ สัตว์ ได้

2ใบหน้าเป็นทาน หมายถึง ใบหน้าเราที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความเบิกบานทำให้ผู้พบเห็นมีความสุขใจ เป็นแบบอย่างแห่งคนเข้าใจธรรม เข้าใจโลก

3กายเป็นทาน สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้ รอดพ้นภัยทั้งปวง ช่วยงานของพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วง แบ่งเบาภาระในกิจของวัด เป็นต้น

4จิตใจเป็นทาน หมายถึง สามารถเปิดอกเปิดใจรับฟังความทุกข์ กับคนอื่น ด้วยความนอบน้อมด้วยความจริงใจ จิตใจมีเมตตา กรุณา มีใจยินดีต่อบุญ ต่อกรร มดีของผู้อื่น มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรม ทานย่อมมีพลังดึงดูดโน้มน้าว ช่วยให้ผู้ประสบทุกข์ เห็นแสงสว่างโดยพลัน

5วาจาเป็นทาน หมายถึง คำพูดที่ให้กำลังใจ คำพูดที่ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มาก นำพุทธวาจา ความรู้ที่มีประโยชน์ช่วยให้คนมีกำลังใจ ลุกขึ้นมาต่อสู้ชีวิตได้

ขอขอบคุณ ธ. ธรรมรักษ์

Facebook Comments Box
สวัสดี