เกษตรน่ารู้

ขั ดข วางการรังวัดที่ดิน เสี่ ยงคุ ก 1 ปี ปรั บ 2 หมื่น

ปั ญห าการรังวัดที่ดินแล้วที่ดินข้างเคียงไม่ยอมให้รังวัด ไม่ยอมให้ความร่วมมือ จริงๆ มีกฎหมายคุ้มครองอยู่ ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินมีสิทธิที่จะทำการรังวัดได้ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 66 มีหลักว่า

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานมีอำนาจเข้าไปในที่ดินของผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองในเวลากลางวันได้ และให้ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองอำนวยความสะดวก และให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจสร้างหมุดหลักฐานได้ มีอำนาจขุดดิน ตั ดกิ่งไม้ ฯลฯ เพื่อการรังวัดได้

มาตรา 108 ตรี ผู้ใดขั ดข วางหรือไม่อำนวยความสะดวก มีโท ษปรั บไม่เกิน 1,000 บาท ประมวลกฎหมายอ าญ า มาตรา 138 มีหลักว่า ผู้ใดขั ดข วางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่ ต้องระวางโท ษจำคุ กไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรั บ

จะเห็นได้ว่า กฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่เข้าไปในที่ดินข้างเคียงได้ หากมีการขั ดข วาง ก็เข้าข่ ายเป็นความผิดข้ อห าขั ดข วางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่องพวกนี้ ไม่ต้องรอตำรวจมาจับ แต่ถ้าคุณรู้แล้ว ก็ไม่ควรทำผิดกฎหมายต่อไป

​​​​​​​การรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน​สิ่งที่เจ้าของที่ดินควรทราบ
1 ที่ดินที่ครอบครองอยู่มีหลักฐานอะไร ให้นำหลักฐานที่มีไปประกอบการยื่นคำขอ รังวัดที่ดิน
2 ที่ดินตั้งอยู่ หมู่ที่เท่าใด ตำบล อำเภอ อะไร
3 เจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นผู้ใดบ้าง ติดที่สาธารณประโยชน์หรือไม่
4 สภาพที่ดินเป็นอย่างไร เช่น ที่นา ที่สวน ที่ไร่ ที่อยู่อาศัย

การยื่นคำขอรังวัดที่ดิน
ยื่นที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ คือโฉนดที่ดิน ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้น ตั้งอยู่หนังสือรับรองการทำประโยชน์

ติดต่อที่สำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เว้นแต่ ได้มีการยกเลิกอำนาจนายอำเภอ ให้ติดต่อที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ บางครั้งเราก็ต้องต่ อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่คุ้มค่ามา

เครดิตทนายรัชพล ศิริสาคร

Facebook Comments Box
สวัสดี