แจกพันธุ์กล้าไม้ ยางนา พะยูง มะค่า สัก แดง ประดู ฯลฯ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย (ทั่วประเทศ)

หลักเกณฑ์ในการขอรับกล้าไม้ผู้ขอรับกล้าไม้ต้องยื่นคำขอและมาขอรับกล้าไม้ด้วยตนเอง (ตามแบบคำขอรับกล้าไม้พร้อมหลักฐาน)ตรวจสอบชนิดไม้ที่ต้องการนำไปปลูกว่ามีชนิดไม้ที่ต้องการหรือไม่ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้นประชาชนทั่วไป สนใจติดต่อขอรับกล้าไม้ได้รายละไม่เกิน ๑,๕๐๐ ต้น/ปีหากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและ มีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ ๑,๕๐๐ ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการ พร้อมหลักฐาน ประกอบแนบคำขอ

ศาสนสถาน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนทั่วไป ขอได้หน่วยงานละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ต้น/ปี แต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้ ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ ๑๐,๐๐๐ ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

หลักฐานการขอรับกล้าไม้
บัตรประชาชน
ถ้าเป็นโครงการต้องแนบรายละเอียดของโครงการ เอกสารที่ดินและแผนที่สังเขป

การพิจารณา
สถานีเพาะชำกล้าไม้ เมื่อได้รับคำขอจะพิจารณาแจกจ่ายกล้าไม้ได้ตามจำนวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงจำนวนผู้ยื่นคำขอ ปริมาณกล้าไม้ที่มีอยู่และจำนวนพื้นที่ปลูกเป็นหลักเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับหนังสือแสดงโครงการจะตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นก่อน หากเป็นโครงการที่สมควรสนับสนุนกล้าไม้ให้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับจำนวนกล้าไม้ที่ควรสนับสนุน โดยคำนึงถึงเป้าหมายของโครงการ จำนวนผู้ยื่นโครงการ ปริมาณกล้าไม้ที่มี และจำนวนพื้นที่ปลูก เป็นหลัก

ใครมีที่ดิน อยากปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ หรือ เพื่อสาธารณะประโยชน์ ขอรับ พันธุ์กล้าไม้ฟรี ได้ทั่วประเทศ 116 สถานี (อยากรู้ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง ต้องดู มีสถานที่และเบอร์ติดต่อทั้ง 116 สถานีทั่วประเทศ)

หลังจากรัฐบาลได้แก้ไขกฎหมายให้ไม้ยืนต้นมีค่า ประชาชนสามารถนำมาเป็นสินทรัพย์ค้ำประกัน และ ประชาชนเจ้าของสามารถใช้เป็นทรัพย์สินทางเศรษฐกิจได้ ทำให้ การปลูกไม้มีค่าเป็นช่องทางหนึ่งของผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ ทางกรมป่าไม้มีนโยบายแจกพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชน และหน่วยงานต่างๆได้ฟรี โดยมีหลักเกณฑ์รายละเอียดดังนี้

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ เปิดให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สนใจนำกล้าไม้ปลูกเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือเพื่อการต่างๆ สามารถทำเรื่องขอรับกล้าได้ฟรี! ที่ศูนย์เพาะชำกล้า 116 สถานีทั่วประเทศ โดยเกษตรกร ประชาชนทั่วไป ขอรับได้ไม่เกิน 1,500 ต้นต่อปี ส่วนหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน ไม่เกิน 10,000 ต้นต่อปี

หลักเกณฑ์ในการขอรับกล้าไม้
1.ผู้ขอรับกล้าไม้ต้องยื่นคำขอและมาขอรับกล้าไม้ด้วยตนเอง (ตามแบบคำขอรับกล้าไม้พร้อมหลักฐาน)
2.ตรวจสอบชนิดไม้ที่ต้องการนำไปปลูกว่ามีชนิดไม้ที่ต้องการหรือไม่
3.ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่แจกจ่ายกล้าไม้ โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
4.ประชาชนทั่วไปสนใจติดต่อขอรับกล้าไม้ได้รายละไม่เกิน 1,500 ต้น/ปี หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ1,500 ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการ พร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ
5.ศาสนสถาน หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนทั่วไป ขอได้หน่วยงานละไม่เกิน 10,000 ต้น/ปี แต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ 10,000 ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ
หลักฐานการขอรับกล้าไม้
1.บัตรประชาชน
2.ถ้าเป็นโครงการต้องแนบรายละเอียดโครงการ เอกสารที่ดินและแผนที่สังเขป

การพิจารณา
1.หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ เมื่อได้รับคำขอจะพิจารณาแจกจ่ายกล้าไม้ได้ตามจำนวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงจำนวนผู้ยื่นคำขอ ปริมาณกล้าไม้ที่มีอยู่ และจำนวนพื้นที่ปลูกเป็นหลัก

2.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับหนังสือแสดงโครงการจะตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นก่อน หากเป็นโครงการที่สมควรสนับสนุนกล้าไม้ให้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับจำนวนกล้าไม้ที่ควรสนับสนุน โดยคำนึงถึงเป้าหมายของโครงการ จำนวนผู้ยื่นโครงการ ปริมาณกล้าไม้ที่มี และจำนวนพื้นที่ปลูกเป็นหลัก

ทั้งนี้ หน่วยงานที่แจกจ่ายกล้าไม้จะมีการติดตามประเมินผลการจ่ายกล้าไม้ดังกล่าว โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่ 50-1,000 กล้า และมากกว่า 1,000 กล้า ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่มให้สุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของผู้มาขอรับกล้าไม้ ตามระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ.2552
หน่วยงานที่ติดต่อขอรับกล้าไม้

ภาคกลาง
1.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี (โทร.02-977-6858, 092-508-1104,094-556-1623)
2.สถานีเพาะชำกล้าไม้นนทบุรี ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (โทร.081-343-070822)
3.สถานีเพาะชำกล้าไม้สมุทรปราการ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (โทร. 081-300-7721)
4.สถานีเพาะชำกล้าไม้พระนครศรีอยุธยา ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (โทร. 09 7-284-4728)
5.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี ( โทร. 032-24 0532 , 088-577-4889)
6.สถานีเพาะชำกล้าไม้ลพบุรี ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี ( โทร. 097-072-4559)
7.สถานีเพาะชำกล้าไม้นครนายก ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก ( โทร. 0 81-807-6052)
8.สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งโพธิ์ ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก ( โทร. 081-806-6287)
9.สถานีเพาะชำกล้าไม้สระบุรี ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ( 081-869-3314)
10.สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (โทร. 061-616-5119)

11.สถานีเพาะชำกล้าไม้อ่างทอง ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ( โทร. 094-535-1561)
12.สถานีเพาะชำกล้าไม้สิงห์บุรี ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ( 089-741-9006)
13.สถานีเพาะชำกล้าไม้ชัยนาท ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ( 092-635-6511)
14.สถานีเพาะชำกล้าไม้อุทัยธานี ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (โทร. 056-222426,089-858-5979,081-973-7024)
15.สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี (โทร. 056-222426 ,081-636-0178)
16.สถานีเพาะชำกล้าไม้กาญจนบุรี ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ( โทร. 085-445-5290 ,02-565-5498)
17.สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (โทร. 089-824-3599)
18.สถานีเพาะชำกล้าไม้สุพรรณบุรี ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี (โทร. 086-755-5534)
19.สถานีเพาะชำกล้าไม้สมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ( โทร. 089-489-1131)
20.สถานีเพาะชำกล้าไม้ชลบุรี ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (โทร. 081-834-6416)

21.สถานีเพาะชำกล้าไม้ระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ( โทร. 089-125- 0205)
23.สถานีเพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี (โทร. 085-236-5309 ,091-716-6933)
24.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (โทร. 062-492-6993, 093-854- 8599)
25.สถานีเพาะชำกล้าไม้ตราด ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด (โทร. 089-014- 8991)
26.สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราจีนบุรี ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี (โทร. 086-818-8269)
27.สถานีเพาะชำกล้าไม้ ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (โทร. 089-154-6509 , 084-650-8137)
28.สถานีเพาะชำกล้าไม้สระแก้ว ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว (โทร. 081-945-8197)
29.สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (โทร. 081-639-4742)
30.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา (โทร. 081-294-9147, 086-902-8588)
31.สถานีเพาะชำกล้าไม้เพชรบุรี ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ( โทร. (081-705-0935, 087-795-1313)
32.สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ( โทร. 08 9-489-1131)
33.สวนป่าโครงการพัฒนาสวนป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้ ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ( โทร. 032-788027 ,087-021-1879)

ภาคใต้
34.สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ( โทร. 093-792-6060)
35.สถานีเพาะชำกล้าไม้ประจวบคีรีขันธ์ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ( โทร. 086-811-9424)
36.สถานีเพาะชำกล้าไม้ระนอง ต.ลำเรียง อ.กระบุรี จ.ระนอง (โทร. 09 3-583-5499)
37.สถานีเพาะชำกล้าไม้ชุมพร ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ( โทร. 094-459-7466)
38.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ( โทร. 077-611125 , 097-928-9354)
39.สถานีเพาะชำกล้าไม้นครศรีธรรมราช ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช (064-187-8273)
40.สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งสง ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (โทร. 095-419-0099)

41.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ( โทร. 074-841206, 084-689-3112)
42.สถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ( โทร. 09 2-246-2978)
43.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ต.ฉลุง อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา ( โทร. 074-205991, 089-732-6221)
44.สถานีเพาะชำกล้าไม้ตรัง ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง ( โทร. 089-646-7901)
45.สถานีเพาะชำกล้าไม้กระบี่ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ ( โทร. 064-585-3245)
46.สถานีเพาะชำกล้าไม้พังงา ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ( โทร. 06 2-398-5828)
47.สถานีเพาะชำกล้าไม้สวนป่าบางขนุน ต.เทพกระษัตรี อ.กลาง จ.ภูเก็ต ( โทร. 084-766-7644)
48.สถานีเพาะชำกล้าไม้สตูล ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ( โทร. 074-721391 ,074-711039 , 089-972-7162)
49.สถานีเพาะชำกล้าไม้ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา (โทร. 089-596-1110)
50.สถานีเพาะชำกล้าไม้ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ( โทร. 073-331594 , 08 9-294-6611)
51.สถานีเพาะชำกล้าไม้นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส (โทร. 08 9-739-0029)

ภาคเหนือ
52.สถานีเพาะชำกล้าไม้เชียงราย ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย (โทร. 053-77 9214 , 081-950-6631)
53.สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ( โทร. 085-705- 7029)
54.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ( โทร. 053-880793 , 086-586-8877)
55.สถานีเพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ( โทร. 085-625-4053, 096-074-3984)
56.สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) เชียงใหม่ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ( โทร. 061-636- 1929)
57.สถานีเพาะชำกล้าไม้ลำพูน ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน ( โทร. 081-952-8988)
58.สถานีเพาะชำกล้าไม้ลำปาง ต.แม่หวด อ.งาว จ.ลำปาง ( โทร. 063-156-5696)
59.สถานีวนวัฒนวิจัยงาว ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง ( โทร.081- 818-6744)
60.สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง (โทร.081-783- 6268)

61.สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ( โทร. 080-498-9299)
62.สวนป่าโครงการแม่ป้าย-แม่สอย ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (โทร. 085-680-7370)
63.สถานีเพาะชำกล้าไม้ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ( โทร.053-68 1323,053-681608 ,081-955-0421)
64.สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ( โทร. 084-425-6326)
65.สถานีเพาะชำกล้าไม้พะเยา ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา ( โทร. 089-850-8269)
66.สถานีเพาะชำกล้าไม้แพร่ ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ ( โทร. 081-993-2415)
67.สถานีเพาะชำกล้าไม้ลอง ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ (โทร. 08 0-122-7530 , 091-853-8907)
68.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ต.แม่จั๊ว อ.เด่นชัย จ.แพร่ ( โทร. 054-614273 , 061-547-8746)
69.สถานีเพาะชำกล้าไม้ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน (ลิขิต วงศ์วชิระนนท์ โทร.08 1-783-3182)
70.สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงสา ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน ( โทร. 08 1-280-9680)

71.สถานีเพาะชำกล้าไม้ ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก ( โทร. 085-805- 2275)
72.สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5 ตาก (ห้วยไม้แป้น) ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ( โทร. 087-054-1735)
73.สถานีเพาะชำกล้าไม้อุตรดิตถ์ ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (โทร. 081-879-1722)
74.สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด อุตรดิตถ์ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ (โทร. 080-026- 3355 ,085-735-0011)
75.สถานีเพาะชำกล้าไม้ ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ( โทร. 086-211- 9304)
76.สถานีเพาะชำกล้าไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ( โทร. 086-198-8048)
77.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ( โทร. 056-222426 , 089-437-2862)
78.โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ( โทร. 056-222426, 081-785-6121)
79.สถานีเพาะชำกล้าไม้ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ( โทร. 056-22 2426, 087-831-3166)
80.สถานีเพาะชำกล้าไม้พิษณุโลก ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (โทร. 081-972-6952)
81.สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ( โทร. 081-884-0108)
82.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ( โทร. 064-013-1930, 09 5-457-2302)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
83.สวนป่ากลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (โทร. 08 4-925-9455)
84.สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากช่อง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ( โทร. 082-227-3721)
85.สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (โทร. 081-880-9318
86.สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ( โทร. 081-954-2045)
87.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา (โทร. 044-222201, 044-222397, 08 1-265-7889)
88.สถานีเพาะชำกล้าไม้ขอนแก่น ต.โนนสมบูรณ์ กิ่ง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น (โทร. 084-428-9362 ,043-330728)
89.สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ( โทร. 063-224-6596)
90.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสาคาม (โทร.043-029998, 06 4-892-0932)

91.สถานีเพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ( โทร. 081-615-4605)
92.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร (โทร. 045-979978, 081-964-0943 ,08 8-564 4342)
93.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ( โทร. 042-292411 ,081-87 2-7239)
94.สถานีเพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี (โทร. 086-355-2979
95.โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 1 จ.ร้อยเอ็ด ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ( โทร. 064-865-8788)
96.โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จ.ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ( โทร. 045-612877 ,081-725-3166)
97.สถานีเพาะชำกล้าไม้ศรีสะเกษ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (โทร. 045-814648 ,083-596-2202,089-645-0011)
98.สถานีเพาะชำกล้าไม้ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย (โทร. 081-708-4814, 062-269-5353)
99.สวนป่าดงน้อย-ปากปวน ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย ( โทร. 08 7-238-6776, 098-121-5644)
100.สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองบัวลำภู ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (โทร. 081-057-7419)

101.สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองคาย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย ( โทร. 087-165-5383, 081-729-8090)
102.สถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย ( โทร. 081-260-1285)
103.สถานีเพาะชำกล้าไม้บึงกาฬ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นค.5 (พรเจริญ) ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ( โทร. 089-710-7434)
104.สถานีเพาะชำกล้าไม้นครพนม ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม ( โทร. 087-224-7704)
105.สถานีเพาะชำกล้าไม้สกลนคร ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร ( โทร. 09 2-251-3645, 087-950-0869)
106.สถานีเพาะชำกล้าไม้กาฬสินธุ์ ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ (โทร. 081-768-4392)
107.สถานีเพาะชำกล้าไม้ร้อยเอ็ด ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (โทร. 081-768-4949)
108.สถานีเพาะชำกล้าไม้มุกดาหาร ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ( โทร. 084-034-9455)
109.สถานีเพาะชำกล้าไม้อุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (โทร. 089-849-2407)
110.สถานีเพาะชำกล้าไม้ืโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี (โทร.062-434-4487)
111.สถานีเพาะชำกล้าไม้อำนาจเจริญ ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ (โทร.086-141-6997)
112.สถานีเพาะชำกล้าไม้สุรินทร์ ต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ (โทร.08 1-790-4860 ,089-580-5152)
113.สถานีเพาะชำกล้าไม้บุรีรัมย์ ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ (โทร. 08 1-321-5965)
114.สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ( โทร. 081-265-7889, 086-871-4935)
115.สถานีเพาะชำกล้าชัยภูมิ ต.ช่อระกา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ( โทร. 083-282- 6966) และ
116.สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ( โทร. 081-709-3398)

หมายเหตุ
ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ ช่วงปลายเดือนมิถุนายน ของทุกปีเป็นต้นไป สถานีเพาะชำกล้าไม้จะมีการติดตามประเมินผลการจ่ายกล้าไม้ดังกล่าว โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่มได้แก่ 50 -1,000 กล้า และมากกว่า 1,000 กล้าขึ้นไป โดยในแต่ละกลุ่มให้สุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของผู้มาขอรับกล้าไม้ ตามระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ. 2552

ขอบคุณที่มาข้อมูล: ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

Facebook Comments Box
สวัสดี