รวมสถานที่รับกล้าไม้ฟรี แต่ละจังหวัด

หลักเกณฑ์ในการขอรับกล้าไม้

1 ผู้ขอรับกล้าไม้ต้องยื่นคำขอและมาขอรับกล้าไม้ด้วยตนเอง (ตามแบบคำขอรับกล้าไม้พร้อมหลักฐาน)
2 ตรวจสอบชนิดไม้ที่ต้องการนำไปปลูกว่ามีชนิดไม้ที่ต้องการหรือไม่
3 ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่แจกจ่ายกล้าไม้ โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

4 ประชาชนทั่วไปสนใจติดต่อขอรับกล้าไม้ได้รายละไม่เกิน 1,500 ต้น/ปีหากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ1,500 ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการ พร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

5 ศาสนสถาน หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนทั่วไป ขอได้หน่วยงานละไม่เกิน 10,000 ต้น/ปี แต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ10,000 ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

หลักฐานการขอรับกล้าไม้
1 บัตรประชาชน
2 ถ้าเป็นโครงการต้องแนบรายละเอียดโครงการ เอกสารที่ดินและแผนที่สังเขป

การพิจารณา
1 หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ เมื่อได้รับคำขอจะพิจารณาแจกจ่าย กล้าไม้ได้ตามจำนวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงจำนวนผู้ยื่นคำขอ ปริมาณกล้าไม้ที่มีอยู่และจำนวนพื้นที่ปลูกเป็นหลัก

2 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับหนังสือแสดงโครงการจะตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นก่อน หากเป็นโครงการที่สมควรสนับสนุนกล้าไม้ให้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับจำนวนกล้าไม้ที่ควรสนับสนุน โดยคำนึงถึงเป้าหมายของโครงการ จำนวนผู้ยื่นโครงการ ปริมาณกล้าไม้ที่มี และจำนวนพื้นที่ปลูก เป็นหลัก

หมายเหตุ
หน่วยงานที่แจกจ่ายกล้าไม้จะมีการติดตามประเมินผลการจ่ายกล้าไม้ดังกล่าว โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่ 50 – 1,000 กล้า และมากกว่า 1,000 กล้า ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่มให้สุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของผู้มาขอรับกล้าไม้ ตามระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ. 2552

สถานที่รับกล้าไม้ฟรีทั่วประเทศจากกรมป่าไม้1

สถานที่รับกล้าไม้ฟรีทั่วประเทศจากกรมป่าไม้2

สถานที่รับกล้าไม้ฟรีทั่วประเทศจากกรมป่าไม้3

สถานที่รับกล้าไม้ฟรีทั่วประเทศจากกรมป่าไม้4

สถานที่รับกล้าไม้ฟรีทั่วประเทศจากกรมป่าไม้5

สถานที่รับกล้าไม้ฟรีทั่วประเทศจากกรมป่าไม้6

สถานที่รับกล้าไม้ฟรีทั่วประเทศจากกรมป่าไม้7

สถานที่รับกล้าไม้ฟรีทั่วประเทศจากกรมป่าไม้8

สถานที่รับกล้าไม้ฟรีทั่วประเทศจากกรมป่าไม้9

สถานที่รับกล้าไม้ฟรีทั่วประเทศจากกรมป่าไม้10

สถานที่รับกล้าไม้ฟรีทั่วประเทศจากกรมป่าไม้11

สถานที่รับกล้าไม้ฟรีทั่วประเทศจากกรมป่าไม้12

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ https://www.forest.go.th/nursery/

Facebook Comments Box