เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2563 จำนวน 3,000 อัตรา

เตรียมรับสมัครสอบรอบใหม่ 2563 จำนวน 32 ตำแหน่ง เดือน กรกฎาคม 2563 และการเรียกบรรจุ รอบที่ 5 (อาจเป็นการเรียกบรรจุ รอบสุดท้าย) การประชุมกรม สถ.ผ่านเว็บคอนเฟอเร้นท์ ช่วงเช้าวันนที่ 25 พฤษภาคม 2563 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1 เรื่องการสรรหาสายงานผู้บริหาร ได้เรียกรายงานตัวทางอิเล็กทรอนิคส์เรียบร้อยแล้ว และจะได้ทำหนังสือแจ้งให้ ก. จังหวัดทราบเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อ ก. จังหวัดภายในเดือนมิถุนายน 2563 และแต่งตั้งพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563

2 จะมีการเรียกรายงานตัวสายงานผู้บริหารรอบ 2 จำนวน 600 อัตรา ภายในเดือนมิถุนายน 2563

3 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้บัญชีปี 2562 จะเรียกรอบที่ 5 ภายในเดือน มิถุนายน 2563 โดยให้ไปรายงานตัวที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเลือกที่บรรจุในแต่ละวันๆ ละ 20 คน โดยในรอบนี้จะเรียกบรรจุประมาณ 380 อัตรา ดำเนินการสอบแข่งขันโดยเริ่มดำเนินการได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 32 ตำแหน่ง 3,000 อัตรา

4 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นรอบใหม่ ในตำแหน่งที่หมดบัญชีไปแล้ว จะดำเนินการสอบแข่งขันโดยเริ่มดำเนินการได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 32 ตำแหน่ง 3,000 อัตรา

5 การสรรหารสายงานผู้บริหารรอบใหม่ ในตำแหน่งบริหารสูง อำนวยการสูง และตำแหน่งระดับกลาง ที่หมดบัญชีไปแล้ว จะเริ่มดำเนินการภายในเดือน สิงหาคม 2563

6 การปลดล๊อคสายงานผู้บริหาร กรณีที่เรียกผู้มารายงานตัวแล้ว ไม่มีคนเลือก และบัญชีได้หมดแล้ว จะดำเนินการปลดล๊อคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโอนได้โดยใช้ระยะเวลา 2-3 เดือน เมื่อหมดเวลาดังกล่าว จะได้นำอัตรานั้นไปสรรหาต่อไป (จะทำควบคู่ไปกับการรับสมัครสรรหา)

7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) จะนำเสนอ ก.กลาง ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 63 เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการซักซ้อมแนวทาง แล้วจะซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนรอบใหม่ (พ.ศ.2564 -2566) ต่อไป

Facebook Comments Box