ต่ออายุใบขับขี่ เปิด 7 พ.ค. นี้ จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปฯ แต่ยกเว้นออกใบอนุญาติขับรถใหม่

กรมการขนส่งทางบก ประกาศเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ จะเริ่มให้บริการเฉพาะกระบวนงานที่ไม่ต้องอบรม และผู้ผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยต้องจองคิวดำเนินการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น ส่วนการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ยังงดให้บริการ ย้ำ! ต้องประเมินสถานการณ์รายวัน ยึดความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญ

แต่ทั้งนี้การกลับมาให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถอีกครั้งนั้น จะเริ่มให้บริการเฉพาะกระบวนงานที่ไม่ต้องอบรม หรือผู้ผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ที่ต้องการมาต่ออายุใบขับขี่จะต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปฯ DLT Smart Queue เท่านั้น ในขณะที่การทำใบขับขี่ใหม่ยังไม่เปิดให้บริการแต่อย่างใด รายละเอียดต่างๆ มีดังต่อไปนี้

กระบวนงานที่ไม่มีการอบรม

การขอใบแทนกรณีใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ ชำรุดหรือสูญหาย

การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แล้วแต่กรณี

ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก (หนังสือรับรองที่หมดอายุในช่วงงดให้บริการ ได้รับสิทธิขยายเวลา)

การขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะและใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ (ประเภท ท.) ที่ผ่านการอบรมและทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ และทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม

การขอคัดและรับรองสำเนาใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ

การเปลี่ยนประเภท จากใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็นชนิดส่วนบุคคล 5 ปี (รับเฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปีเท่านั้น)

การขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้

กระบวนการงานต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่ได้อบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ของกรมการขนส่งทางบก

การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี ต่อเป็น 5 ปี) รถสาธารณะ (ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์) และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ (ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก) ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี อบรมผ่านระบบ e-Learning

การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 ได้รับสิทธิขยายเวลาช่วงงดให้บริการ อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้รับการยกเว้นทดสอบข้อเขียน

การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้รับสิทธิขยายเวลาช่วงงดให้บริการ อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้รับการยกเว้นทดสอบขับรถ

สำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อน รวมไปถึงการเรียนการสอนที่โรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง ยังคงงดให้บริการทั้งคู่

ย้ำอีกครั้งว่า หากใครมีความประสงค์จะต่อใบขับขี่และอื่นๆ ตามข้อมูลข้างต้น ต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปฯ DLT Smart Queue เท่านั้น และหากใครเดินทางไปติดต่อราชการ ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าภายในอาคาร หากมีไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตนตามมาตรการ Social Distancing เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ด้วย

5 ขั้นตอนต่ออายุใบขับขี่ช่วงโควิด-19 ระบาด สามารถอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :FB – กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

ภาพ :iStock

Facebook Comments Box