เช็คด่วน! บ้านใครรหัสประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าขึ้นต้นด้วย 111 PEA ให้ใช้ไฟฟรี 3 เดือน

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ก็มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่ง ทางรัฐก็จะมีมาตรการช่วยเหลือเยี่ยวยา ประชาชนในหลายๆด้าน ซึ่งการไฟฟ้าเองก็มีมาตรการช่วยเหลือเช่นกัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า “สำหรับบ้านอยู่อาศัย” ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2563

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หมายเลขรหัสประเภท (Type) ผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ตัวแรก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 111 ได้ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือน

2. หมายเลขรหัสประเภท (Type) ผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ตัวแรก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 112 และ 12 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ เป็นหน่วยเดือนฐานสำหรับคิดค่าไฟ แยกเป็น

(1) น้อยกว่าเดือนฐาน คิดหน่วยตามที่ใช้จริง

(2) ไม่เกิน 800 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน

(3) เกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วย = [หน่วยเดือนฐาน + (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 50%)]

(4) เกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วย = [หน่วยเดือนฐาน +(ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 70%)]

ทั้งนี้ สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2563 ยังจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้าเพิ่มอีก 3%

ขอบคุณ Amarin News

Facebook Comments Box