ข่าวดี! ผู้ประกันตนมาตรา 39 จ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม เดือนละ 86 บาท

ข่าวดี! ผู้ประกันตนมาตรา 39 จ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม เดือนละ 86 บาท ครม. เห็นชอบเรื่อง ขอทบทวนมติเกี่ยวกับประกันสังคม มีการปรับลดอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเอง โดยไม่มีนายจ้าง เหลือเดือนละ 86 บาท (จากเดิมเดือนละ 432 บาท ) เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ มีนาคม – พฤษภาคม 63

แต่หากผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบจำนวน 432 บาทไปแล้ว ทางสำนักงานประกันสังคมจะคืนให้ในภายหลัง ที่ฝ่ายบุคคลของบริษัท หรือ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพฯ และ ตามจังหวัดของแต่ละคน

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 เนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เรื่อง ขอทบทวนมติเกี่ยวกับประกันสังคม โดยจะมีการปรับลดอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเอง โดยไม่มีนายจ้าง เหลือเดือนละ 86 บาท (จากเดิมเดือนละ 432 บาท ) เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ มีนาคม-พฤษภาคม 63 แต่หากผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบจำนวน 432 บาทไปแล้ว ทางสำนักงานประกันสังคมจะคืนให้ในภายหลัง

นอกจากนี้ยังขยายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม สำหรับงวดเดือนมีนาคม, เมษายน และ พฤษภาคม 63 ออกไปอีก 3 เดือน ดังนี้
-งวดเดือนมีนาคม 63 ให้นำส่งเงินภายใน 15 กรกฎาคม 63
-งวดเดือนเมษายน 63 ให้นำส่งเงินภายใน 15 สิงหาคม 63
-งวดเดือนพฤษภาคม 63 ให้นำส่งเงินภายใน 15 กันยายน 63

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 สิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินเดือนละ 5,000 เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดย สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com และหลังจากลงทะเบียนภายใน 5-7 วัน หากตรวจสอบแล้วเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ก็จะได้รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ หรือ บัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้

สำหรับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ประกันตนมาตรา 39 หมดกังวลได้เลย เพราะยังสามารถใช้ สิทธิประกันสังคม ได้เหมือนเดิม ประกอบด้วย 6 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย(ครอบคลุมถึงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา) ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และเสียชีวิต

Facebook Comments Box

Leave a Reply