โครงการสวนผักคนเมือง ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ได้ดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทั้งพื้นที่รูปธรรมที่เป็นโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนทำงานด้านการวิจัย เผยแพร่ ประสานความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน

ในขณะที่ทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดกับกลุ่มเกษตรกรเป็นหลัก ทางมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ก็เริ่มเห็นถึงความสำคัญของการทำงานกับกลุ่มคนในเมืองมากขึ้น ด้วยตระหนักว่า เมืองกับชนบทล้วนเชื่อมโยงกัน

ทางมูลนิธิ จึงร่วมกับเครือข่ายผู้ที่สนใจทำเกษตรในเมือง ริเริ่มทำโครงการสวนผักคนเมืองขึ้น เมื่อปีพ.ศ. 2553 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบเกษตรในเมืองที่เชื่อมโยงกับมิติการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของเมือง อีกทั้งยังมุ่งสร้างระบบอาหารทางเลือกที่เชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภค เชื่อมโยงเมืองกับชนบท และสร้างวิถีชีวิตที่เกื้อกูลกันมากขึ้น

พื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร หรือสวนผักคนเมือง ณ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี บนเนื้อที่กว่า 2 ไร่แห่งนี้ ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานกับผู้ผลิต และผู้บริโภค ทั้งที่อยู่ในเมืองและในชนบทได้อย่างดี

“พวกเรามุ่งมั่นและตั้งใจ จะสร้าง “พื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” แห่งนี้ขึ้น สำหรับเกษตรกร ผู้บริโภค และประชาชนที่สนใจทุกคน เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจกระบวนการเพาะปลูก การปรุง การกิน และได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการฟื้นฟูพันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และระบบนิเวศของเมือง เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน”

พื้นที่แห่งนี้ประกอบไปด้วย
พื้นที่สาธิตการทำเกษตรในเมือง
ห้องสมุด
ห้องอบรมเอนกประสงค์ และพื้นที่จัดกิจกรรมกลางแจ้ง
อาคารสำนักงาน
บริการ

1 บริการจัดอบรมการทำเกษตรในเมือง หลายหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปลูกผักพื้นฐาน/สวนผักคนเมือง, หลักสูตรปลูกผักบนพื้นปูน สวนผักดาดฟ้า สวนผักแนวตั้ง , หลักสูตรปลูกผักในพื้นที่จำกัด พื้นที่ที่มีแสงน้อย , หลักสูตรการเพาะงอก เพาะต้อนอ่อนไม่โครกรีน เพาะเห็ดในพื้นที่จำกัด , หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักจากการเศษอาหารในครัวเรือน , หลักสูตรการทำโรงเรือนเพาะชำฉบับคนเมือง , หลักสูตรการพึ่งตนเองในเมือง , หลักสูตรการทำอาหารทานเองจากสวนผักคนเมือง ,หลักสูตรการทำเครื่องปรุงรสแบบธรรมชาติ และหลักสูตรอื่นๆ อีกมากมาย จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายสวนผักคนเมือง

2 บริการวิชาการ ด้วยห้องสมุดเกษตรกรรมยั่งยืน ห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือ วารสาร รายงาน เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรในเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้มากมาย ท่านสามารถเลือกหยิบหนังสือที่ต้องการค้นคว้า ท่ามกลางบรรยากาศของแปลงผัก และอาคารที่ออกแบบ ให้เป็นมิตรกับธรรมชาติและผู้คน

3 บริการห้องประชุม/สัมมนา พื้นที่รองรับสำหรับการจัดอบรมและสัมมนา สามารถรองรับได้ประมาณ 50 คน พื้นที่ในส่วนนี้เปิดให้บริการแก่องค์กรทั่วไปสามารถมาติดต่อเพื่อใช้พื้นที่ในการจัดประชุมหรืออบรมสัมมนาตามแต่วาระโอกาส พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ LCD Projector กระดานไวน์บอร์ด เครื่องเขียน เครื่องเสียง พร้อมบริการอาหารโดยกลุ่มนักปรุงจากสวนผักคนเมือง และเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก

4 เปิดเป็นพื้นที่ให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้และเข้าถึงอาหารปลอดภัย ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ

–โครงการไข่ยิ้ม : มุ่งหวังอยากให้คนเมืองเข้าใจว่าอาหารที่กินมีที่มาอย่างไร ผ่านการร่วมเป็นสมาชิก ลงทุนอุปถัมภ์ไก่ในราคาตัวละ 2000 บาท และร่วมเรียนรู้ ร่วมดูแลไก่ไปด้วยกัน โดยมีพื้นที่ในการเลี้ยงไก่อยู่ที่พื้นที่ความมั่นคงทางอาหารแห่งนี้ นอกจากสมาชิกจะได้เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ เข้าใจที่มาของอาหารแล้ว ยังได้รับไข่ไก่ออร์แกนิกไปกินรวม 210 ฟองต่อการอุปถัมภ์ไก่ 1 ตัว โดยโครงการจะทยอยส่งไข่ให้ในแต่ละเดือน

–City Farm Market : ตลาดนัดที่เชื่อมโยงผู้ผลิต ทั้งในเครือข่ายสวนผักคนเมือง และเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก กับผู้บริโภคที่สนใจ โดยใช้ระบบการสั่งจองล่วงหน้า หรือ Pre-Order มีผลผลิตทั้งข้าว ไข่ไก่ ไข่เป็ด เนื้อหมู เนื้อไก่ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป อาหารพร้อมทาน เครื่องปรุง ไปจนถึงปัจจัยการผลิต ที่เปิดให้สั่งจอง และนัดมารับในวันจัดตลาด ซึ่งจะจัดเดือนละ 1 ครั้ง

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการสวนผักคนเมือง : ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)
ที่อยู่ : 3/13 หมู่ที่ 6 ซอยบางอ้อ 2 ถนนบางรักน้อย 18 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
13/3 Moo 6 Soi Bang Aor 2, Bang Rak Noi 18, Amphur Muang, Nonthaburi 11000
โทร. 02-057-3913 / 064-150-2259
E-mail: cityfarm2010@hotmail.com
Line ID : @cityfarm

Facebook Comments Box

Leave a Reply