จับแย้ ผิ ดกฏห ม า ย

วันนี้นายกอบต.สวนหม่อนพร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกัน ต.สวนหม่อน #ทำการจับกุมผู้ลักลอบจับแย้‼️ในเขตป่าสงวน ป่าโคกหลวง ผู้ลั ก ล อบจับแ ย้จะเหมารถมาจาก ต่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงวันละหลายร้อยคนลักษณะการจับแย้จะใช้หลายกลวิธี จับแบบกิบหาย ถ้าไม่ห้ ามปราบหรือจับกุม แย้สูญพันธุ์แน่ๆ

ปัจจุบันนี้ มีการลักลอบจำหน่ายสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าอยู่เสมอ ๆ บริเวณตลาดนัด ศูนย์การค้า สถานที่ค้าสัตว์เลี้ยง และร้านอาหารป่า ที่พบเห็นกันเป็นประจำ ได้แก่ นกขุนทอง นกปรอดหัวโขน นกกะรางคอดำ แมวดาว นางอาย ผีเสื้อบางชนิด เขาเก้ง เขากวาง หรือกระเป๋า รองเท้าที่ทำจากซากของหนังตะกวด งูเหลือม งูหลาม งูจงอาง เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออกสิ่งดังกล่าว เป็นการทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ผู้กระทำผิดอาจจะได้รับโทษตามก ฎ หม าย จึงมีข่าวการจับกุมผู้กระทำความผิ ดให้เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ซึ่งคนเหล่านั้นมีทั้งพวกตั้งใจกระทำผิด และพวกที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ซึ่งมักจะเป็นผู้ซื้อ

สรุปย่อสาระสำคัญของ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองป่า พ.ศ.2535 คำจำกัดความ และการกระทำที่เป็นข้อห้ามต่างๆ ตามกฎหมาย

สั ตว์ป่า หมายความว่า สั ตว์ทุกชนิด ไม่ว่าสั ตว์บก สั ตว์น้ำ สัตว์ปีก แมลง หรือแมง ซึ่งโดยสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ำ และให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณ ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ และสัตว์พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าว

สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หาย ากตามบัญชีท้ ายพระราชบัญญัตินี้ คือ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร , แรด , กระซ ู่, กูปรีหรือโคไพร , ค วายป่า , ละองหรือละมั่ง , สมันหรือเนื้อสมัน , เลียงผาหรือเยืองหรือกูรำหรือโครำ , กวางผา , นกแต้วแร้วท้องดำ ,นกกระเรียน , แมวลายหินอ่อน , สมเสร็จ , เก้งหม้อ , พะยูนหรือหมูน้ำ และสัตว์ที่จะกำหนดเพิ่ม

สั ตว์ป่าคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ป่าที่กฎกระทรวงกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น ช้างป่า , ชะนี , ไก่ฟ้า , นกขุนทอง , เสือดาว , เสือโคร่ง , หมีดำ ฯลฯ สัตว์ป่าใดจะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองต้องดูตามบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองในกฎกระทรวง

ล่ า หมายความว่า เก็บ ดั ก จับ ยิ ง ฆ่ า หรือทำอันตร ายแก่สัตว์ป่าที่เจ้าของและอยู่อย่างเป็นอิสระ รวมถึงการล่าไล่ การต้อน การเรียก หรือการล่อเพื่อการกระทำดังกล่าวด้วย

ซ ากของสั ตว์ป่า หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างของสัตว์ป่าที่ต ายแล้ว หรือเนื้อของสัตว์ป่า ไม่ว่าจะได้ปิ้ง ย่าง รม ตากแห้ง หมัก หรือทำเพื่อไม่ให้เน่ าเปื่ อย ไม่ว่าจะชำแหล ะ แยกออก หรืออยู่ในร่างของสั ตว์นั้น และรวมถึง เขา หนัง กระดูก ฟัน งา ขนาย นอ เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก หรือส่วนต่างๆ ที่แยกออกจากร่างของสัตว์ป่าไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว

เพาะพันธุ์ หมายความว่า ขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงไว้ด้วยการขยายพันธุ์สั ตว์ป่า และรวมถึงขยายพันธุ์สั ตว์ป่าด้วยวิธีผสมเทียม หรือย้ายฝากตัวอ่อนด้วย

ค้า หมายความว่า ซื้อ ข าย แลกเปลี่ยน จำหน่ าย จ่ าย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ทางการค้า รวมถึง มีหรือแสดงไว้เพื่อข ายด้วย

การล่าสั ตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดล่าหรือพยายามล่าสั ตว์ป่าสงวนหรือ สัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่เป็นการกระทำโดยทางราชการเพื่อประโยชน์ในการสำรวจ การศึกษาและการวิจัยทางวิชาการ การคุ้มครองสั ตว์ป่า การเพาะพันธุ์ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้

ผู้ใดล่าสัตว์ป่าโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายนี้ด้วยความจำเป็น ผู้นั้นไม่ต้องรับโท ษ ถ้าเป็นการทำเพื่อ ให้ตนเองและผู้อื่นพ้นจากอันตร าย หรือเพื่อเป็นการรักษาทรัพย์สินของตนหรือผู้อื่น โดยการล่านั้นได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ และกรณีเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง ต้องมิได้นำสัตว์ป่าหรือซากสัตว์เคลื่อนที่ และได้แจ้งเหตุ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันที ให้สัตว์ป่าหรือซ ากของสัตว์ป่าที่ถูกล่าตามวรรคหนึ่งต กเป็นของแผ่นดิน

การเพาะพันธุ์สั ตว์ป่า ห้ ามมิให้ผู้ใดเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ยกเว้น เป็นการเพาะพันธุ์สั ตว์ป่าคุ้มครองบางชนิดที่ได้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์จากอธิบดี หรือเป็นการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวน หรือสั ตว์ป่าคุ้มครองของผู้ได้รับใบอนุญาตในกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้เพาะพันธุ์สั ตว์ป่าสงวนหรือสั ตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในการครอบครอง

การครอบครองสั ตว์ป่า หรือซากของสั ตว์ป่า ห้ ามมิให้ผู้ใดครอบครองสั ตว์ป่าสงวน สั ตว์ป่าคุ้มครอง ซ ากสั ตว์ป่าสงวน หรือซากสั ตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะเป็นสั ตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดให้เพาะพันธุ์ได้ตามกฎหมาย ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซ ากของสัตว์ป่าดังกล่าว และต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี

บทกำหนดโทษตามลักษณะของความผิด

1 โท ษจำคุ กไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบ าท หรือทั้งจำทั้งปรั บ สำหรับความผิ ดดังต่อไปนี้
ล่า หรือพยายามล่าสั ตว์ป่าสงวนหรือสั ตว์ป่าคุ้มครอง โดยที่ไม่เป็นข้อยกเว้น
มีสั ตว์ป่าสงวน สั ตว์ป่าคุ้มครอง ซ ากของสั ตว์ป่าสงวน หรือสั ตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง ยกเว้น เป็นสั ตว์ป่าชนิดที่ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้ตามกฎหมาย
ค้าสั ตว์ป่าสงวน สั ตว์ป่าคุ้มครอง ซ ากของสั ตว์ป่าสงวน หรือสั ตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซ ากของสั ตว์ป่าดังกล่าว ยกเว้น เป็นสั ตว์ป่าชนิดที่ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้ตามกฎหมายนำเข้าหรือส่งออกสั ตว์ป่า หรือซ ากของสั ตว์ป่า หรือนำผ่านสั ตว์ป่าสงวน สั ตว์ป่าคุ้มครอง หรือซ ากของสั ตว์ป่าดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี

2 โท ษจำคุ กไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรั บ สำหรับความผิดดังต่อไปนี้
เพาะพันธุ์สั ตว์ป่าสงวนหรือสั ตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
นำเข้าหรือส่งออกสั ตว์ป่าสงวน สั ตว์ป่าคุ้มครอง หรือซ ากของสั ตว์ป่าดังกล่าว โดยมิใช่กรณีการนำเข้าหรือส่งออก สั ตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ และได้รับอนุญาตจากอธิบดี
จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสั ตว์สาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี

3 โท ษจำคุ กไม่เกินหนึ่งปี หรือปรั บไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท สำหรับความผิดดังต่อไปนี้ มีไว้ในครอบครอง สั ตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซ ากของสั ตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนุญาต

4 โท ษจำคุ กไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับความผิดดังต่อไปนี้ ทำการค้ าสั ตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ซ ากของสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซ ากสั ตว์ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต

5 โท ษจำคุ กไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับความผิดดังต่อไปนี้
เก็บ ทำอันตร าย มีรังของสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง
ยิ งสัตว์นอกเวลาอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น
ล่ าสั ตว์ป่าสั ตว์ป่าสงวนหรือสั ตว์ป่าคุ้มครองหรือสั ตว์ป่าอื่นๆ หรือเก็บ หรือทำอันตร ายแก่รังของสั ตว์ป่า ในบริเวณวัดหรือในบริเวณสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

6 โท ษปรั บไม่เกินห้าพันบาท สำหรับความผิดดังต่อไปนี้ นำสั ตว์ป่าคุ้มครอง หรือซ ากของสั ตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้ า โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี นำสั ตว์ป่าสงวน สั ตว์ป่าคุ้มครอง หรือซ ากสั ตว์ป่าดังกล่าวเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสั ตว์ป่า โดยไม่แจ้งหรือแสดงใบอนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสั ตว์ป่า

7 โท ษจำคุ กไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับความผิดดังต่อไปนี้ ล่าสัตว์ป่าใดๆ เก็บหรือทำอันตร ายแก่รังของสั ตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สั ตว์ป่า

8 โท ษจำคุ กไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับความผิดดังต่อไปนี้
ยึ ดถือ ครอบครองที่ดิน ปลูกสร้างสิ่งใด แผ้วถาง ทำล ายต้นไม้ พรรณพืช ฯลฯ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ล่าสั ตว์ เก็บรัง ยึ ดถือครอบครองที่ดิน ทำลายต้นไม้ พันธุ์พืช ฯลฯ ในเขตกำหนดห้ ามล่ าสั ตว์ป่า

9 โท ษจำคุ กไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับความผิดดังต่อไปนี้ “ช่วยซ่ อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับสั ตว์ป่าหรือซ ากของสัตว์ป่าที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายนี้”

10 กรณีนิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ก ร ร มการผู้จัดการ หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นต้องรับโท ษตามความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้นตน มิได้มีส่วนรู้เห็นหรือยินยอมด้วย

เป็นอันว่าจบเรื่องของการสงวนและคุ้มครองสั ตว์ป่า ซึ่งอันที่จริงเรื่องราวของสั ตว์ป่าสงวนหรือสั ตว์ป่าคุ้มครอง ยังมีอีกมากมาย แต่ทางราชการเองก็ให้ข้อมูลในเรื่องข้อห้ าม ข้อควรปฏิบัติแก่ประชาชนน้อยมาก จึงเป็นเหตุทำให้เกิดปั ญ ห าในการเลี้ยงดูหรือมีไว้ในครอบครอง ต่อไปหากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบใดๆ ที่น่าสนใจ ผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป

Cr.สมพร พิมมะสอน

Facebook Comments Box

Leave a Reply