เทคนิคจากชาวสวนปลูกทุเรียนในบ้านอย่างไรให้ได้กิน

ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกได้ทุกภาคในบ้านเรา สภาพดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกคือ ดินร่วนปนทราย ดินเหนียวปนทราย ที่มีการระบายน้ำได้ดี และมีหน้าดินลึก เพราะทุเรียนเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำขัง ความเป็นกรดด่างของดินควรอยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 6.5 หากจำเป็นต้องปลูกทุเรียนในสภาพดินทราย

จำเป็นจะต้องนำหน้าดินจากแหล่งอื่นมาเสริม ต้องใส่ปุ่ยคอก รวมถึงต้องมีการดูแล เรื่องการให้น้ำมากเป็นพิเศษ และแหล่งน้ำต้องเพียงพอด้วย และต้องมีแหล่งน้ำจืดให้ต้นทุเรียน ได้เพียงพอตลอดทั้งปี

วิธีการปลูก
การปลูกทุเรียนสามารถทำได้ทั้งการขุดหลุมปลูก ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ที่ค่อนข้างแล้ง และยังไม่มีการวางระบบน้ำไว้ก่อนปลูก ซึ่งวิธีนี้ดินในหลุมจะช่วยเก็บความชื้นได้ดีขึ้น แต่หากมีฝนตกชุก มีน้ำขังจะผลกระทบต่อต้นทุเรียนได้ ส่วนการปลูกโดยไม่ต้องขุดหลุม ปลูกแบบนั่งแท่นหรือยกโคก เหมาะกับพื้นที่ฝนตกชุก

วิธีนี้ทำให้มีการระบายน้ำดี น้ำไม่ขังบริเวณโคนต้น แต่ต้องวางระบบน้ำให้ดีก่อนปลูก ซึ่งต้นทุเรียนจะเจริญเติบโตเร็วกว่าการขุดหลุม ทั้งนี้จุดเน้นที่สำคัญ คือ ควรใช้ต้นกล้าที่มีขนาดเล็ก มีระบบร า กดี ไม่ขดงอ

แต่หากจะปลูกด้วยต้นกล้าขนาดใหญ่ควรตั ดแ ต่ งร า ก ที่ขดงอทั้งที่ก้ นถุงและด้านข้าง รวมทั้งควรมีการพรางแสงให้กับต้นทุเรียน ที่ปลูกใหม่ด้วยต า ข่ า ยพรางแสงหรือ ใบมะพร้าว หรือปลูกไม้ที่ให้ร่มเงา เช่น กล้วย เป็นต้น

การใส่ปุ่ย
ในปีแรกหลังปลูก ควรใส่ปุ่ยและทำโคน จำนวน 4 ครั้ง และหลี กเลี่ ย งการถากดินบริเวณโคนต้น เพราะ ร า กทุเรียนที่อยู่ค่อนข้างตื้นใกล้ผิวดินจะได้รับอันตร า ย

และ หยุดการเจริญเติบโต โดยควรใส่ปุ่ยและทำโคนครั้งที่ 1 หลังจากปลูกแล้วประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นก็ทำต่อเนื่องกันจนถึงสิ้นปี และควรใส่ปุ่ยและทำโคนเดือนเว้นเดือน โดยในแต่ละครั้งควรใส่ปุ่ยในปริมาณ

ครั้งที่ 1 ถึง 3 ใส่ปุ่ยคอก จำนวน 5 กิโลกรัมต่อต้น ครั้งที่ 4 ใส่ปุ่ยคอก 5 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับปุ่ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ประมาณ 150-200 กรัมต่อต้น ปีต่อๆ ไประยะที่ต้นทุเรียนยังไม่ให้ผลผลิต ควรใส่ปุ่ยและทำโคนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝนและหลังฤดูฝน โดยควรใส่ปุ่ยในปริมาณ ดังนี้

ปุ่ยคอก อัตราเป็นบุ้งกี๋ ต่อต้น ต่อปี เท่ากับ 2 เท่า ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม แบ่งใส่ 2 ครั้งต่อปี ยกตัวอย่าง เช่น ต้นทุเรียนมีเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 3 เมตร ควรใส่ปุ่ยคอกปีละ 6 บุ้งกี๋ หรือ 13.5 กิโลกรัม

แบ่งใส่ 2 ครั้ง 2.25 กิโลกรัม = 1 บุ้งกี๋ ปุ่ย สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตราเป็นกิโลกรัม ต่อต้นต่อปี เท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม แบ่งใส่ 2 ถึง 4 ครั้งต่อปี ยกตัวอย่าง เช่น ต้นทุเรียนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ทรงพุ่ม 3 เมตร ควรใส่ปุ่ยปีละ 3 กิโลกรัม แบ่งใส่ 2 ถึง 4 ครั้งต่อปี

ฤดูปลูก การดูแลในช่วงติดผลแล้ว มีนาคม- เมษายน 1 ตัดแต่งผลครั้งที่ 1 หลังด อ กบาน 3-4 สัปดาห์ ตั ด แ ต่งผลที่มีรูปทรง บิดเบี้ยว ผลขนาดเล็กหรือผลต่างรุ่น ผลที่อยู่ใน ตำแหน่งไม่เหมาะสม เช่น ปลายกิ่ง ด้านข้างของ กิ่ง

และผลที่ติดเป็นกระจุกใหญ่ ๆ ออกเหลือผล ที่ดีไว้มากกว่าที่ต้องการจริง 50 % ครั้งที่ 2 หลังด อ กบาน 6-8 สัปดาห์ ตั ดผลที่มีขนาดเล็กกว่า ผลอื่นในรุ่นเดียวกัน ผลบิดเบี้ยว ผลที่มีอาการ หนามแดงครั้งที่ 3

ตั ด แ ต่งครั้ง สุดท้ายตั ดผลขนาดเล็ก ผลบิดเบี้ยว ผลก้นจีบออก จะเหลือผลที่มีขนาดและรูปทรง สม่ำเสมอ ในปริมาณเท่ากับที่ต้องการจริง เมื่อตั ด แ ต่งผล ครั้งสุดท้ายเสร็จ ควรโยงกิ่งหรือใช้ไม้ไผ่ค้ำ เพื่อป้องกันกิ่งหัก จากน้ำหนักผลที่มากขึ้น ป้องกันผลร่วงในพื้นที่มีลมแรง

2 การใส่ปุ่ย หลังจากติดผลแล้ว 5-6 สัปดาห์ ให้ใส่ปุ่ยอินทรีย์เพื่อเร่งการเจริญของผล เพื่อเพิ่มคุณภาพเนื้อ ถ้าต้นทุเรียนขาดความสมบูรณ์ ใบเล็ก ใบซีด ไม่เขียวเข้ม ควรให้ปุ่ยทางใบเสริม ในช่วงสัปดาห์ที่ 5-10 หลังด อ กบาน เพื่อช่วยให้ผลทุเรียนเจริญดีขึ้น

3 การควบคุมไม่ให้ทุเรียนแตกใบอ่อน ถ้าทุเรียนแตกใบอ่อนในช่วงติดผล ใบอ่อนและผลทุเรียน จะแย่งอาหารกันและเกิดผลเสี ย ผลอ่อนร่วง รูปทรงลูกบิดเบี้ยว เนื้อคุณภาพ ด้อยเป็นเต่าเ ผ า เนื้อแกน ถ้าพบว่าทุเรียนจะแตกใบอ่อน โดยสังเกตเห็นเยื่อหุ้มตา เริ่มเจริญหรือเรียกระยะหางปลา

4 การรดน้ำ ดูแลรดน้ำสม่ำเสมอ ตลอดช่วงที่กำลังติดผล

5 จดบันทึกวันด อ กบาน ของแต่ละรุ่น แต่ละต้นไว้ พร้อมกับทำเครื่องหมายไว้โดยใช้เชือกสีที่แตกต่างกันในการค้ำกิ่งที่ติดผล แต่ละรุ่นเพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยว

6 หมั่นตรวจสอบ ทุเรียน

7 การป้องกันกระรอก กั ด กินทุเรียน ควรหาวิธีป้องกันโดย ทำความสะอาดเก็บ สิ่งของที่รกร้างกิ่งไม้รอบสวน เพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัย ของกระรอก ตั ดกิ่งไม้บริเวณรอบต้นทุเรียนของต้นไม้อื่น ๆ เพื่อตั ดเส้นทางการเดินทางจากต้นหนึ่งไปสู่ต้นอื่นๆ

การป้องอีกวิธีหนึ่งคือการห่อ ให้ใช้ถุงพลาสติกใส่ขนาด 40×60 เซนติเมตร ตั ดก้น ถุงและตั ดข้างย าว 30 เซนติเมตร นำมาห่อทุเรียน ควรห่อให้คลุมตั้งแต่กิ่งที่ลูกทุเรียน นั้นติดอยู่ ปล่อยชายถุงให้อากาศถ่ายเท่ได้สะดวก ป้องกันได้ทั้ง กระรอก และ นก

Facebook Comments Box