รักษาฟรี 72 ชั่วโมง ได้ทุกโรงพยาบาล น้อยคนมากที่จะรู้สิทธิ UCEP (ยูเซป)

ทราบหรือไม่เราทุกคนมีสิทธิรักษาพยาบาลแบบวิกฤตได้ฟรี!! น้อยคนมากที่จะรู้สิทธิ UCEP (ยูเซป) เป็นสิทธิที่รัฐบาลทำให้ประชาชนคนไทยทุกคน หากเกิดเหตุการณ์วิกฤต ฉุกเฉิน สามารถ รักษาฟรี 72 ชั่วโมงแรก (3 วัน) ให้พ้นภาวะวิกฤต โดยจะรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ที่ใกล้ผู้ป่วยที่สุด จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ “เจ็บป่วย ฉุกเฉิน วิกฤติ มีสิทธิทุกที่”

โดยต้องเป็น โรงพยาบาลเอกชนที่ผู้ป่วยไม่ได้มีสิทธิอยู่แล้ว เช่น สิทธิบัตรทอง, กองทุนประกันสังคม, สิทธิสวัสดิการข้าราชการ

อาการแบบไหน ได้รับสิทธิ UCEP (ยูเซป) รักษาฟรี?
หมดสติไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วมด้วย
เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด แบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
มีอาการอื่นร่วม ที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
ใครบ้างใช้สิทธิ UCEP (ยูเซป) ได้?
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ที่ใกล้เคียงที่สุด จะเป็น รพ. ใดก็ได้ได้ทุกที่ ที่ผู้ป่วยไม่ได้มีสิทธิ ทั้ง 3 สิทธิ คือ สิทธิบัตรทอง, สิทธิกองทุนประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ โทร. 02-872-1669
สายด่วน สปสช. โทร. 1330
เมื่อมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินทั่วประเทศ โทร. 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ หาก รพ.เอกชนแห่งใด ปฏิเสธไม่รับการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉิน ก็จะมีความผิดตาม พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน และหมอที่ปฏิเสธการรักษา สามารถถูกร้องเรียนถึงแพทย์สภา ถึงขั้นถอดถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

สิทธิ UCEP หรือ Universal Coverage Emergency Patients คือ สิทธิการรักษาตามนโยบายของรัฐ เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤต และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

สำหรับขั้นตอนการใช้สิทธิ UCEP มีดังนี้
1ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
2โรงพยาบาลประเมินอาการและคัดแยกระดับความฉุกเฉิน
3ศูนย์ประสานความคุ้มครองสิทธิ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
4กรณีเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต จะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ UCEP ทันที แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
5กรณีไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต ให้รับประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ หากประสงค์รักษาต่อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

อาการที่เข้าข่าย ภาวะฉุกเฉินวิกฤต มี 6 ดังนี้
1หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
2หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
3ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น
4เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
5แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
6อาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งนี้ หากพบอาการที่เข้าข่ายเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถโทรไปที่เบอร์ 1669 ได้ทันที

1 UCEP คืออะไร

2 ใครบ้างที่ใช้สิทธิ์นี้ได้

3 เจ็บป่วยแค่ไหนถึงใช้สิทธิ UCEP ได้

4 ขั้นตอนในการใช้สิทธิ UCEP เป็นอย่างไร

5 กรณีมีการถกเถียงจะดำเนินการอย่างไร

6 รูปแบบการทำงานของศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติของ สพฉ. ทำงานอย่างไร ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องผ่านได้ทางไหน

7 หากมีข้อโต้แย้งเรื่องการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ จะใช้เวลานานหรือไม่ในการพิจารณาให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา

8 เมื่อรักษาครบ 72 ชั่วโมงแล้ว การส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อ รพ. จะดำเนินการอย่างไร

9 หากประสานงานไปยัง รพ. ต้นทางที่ผู้ป่วยมีสิทธิในการรักษาอยู่แล้ว แล้วไม่มีเตียงในการรองรับ จะดำเนินการเช่นไร และหากมีค่าใช้จ่ายใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ได้แก่
1 หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
2 หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม
3 เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรงแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
4 อาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

Facebook Comments Box

Leave a Reply