อนุโมทนาบุญ สาวตั้งจิตมั่น ถวายที่ดิน 21 ไร่ ให้วัดได้ใช้เพื่อเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก วันนี้เราขอนำเสนออีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความหลังได้เดินทางไปเชียงใหม่เพื่อถวายที่ดินให้แก่วัดแห่งหนึ่ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาต่อไป โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านนี้ได้ระบุเรื่องราวเอาไว้ว่า…

ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้านำโดยคุณสาธิต รักการพาณิชย์ ขอนอบน้อมถวายที่ดินจำนวน 21 ไร่ 17 ต ารางวา เขตตำบลวังทรายคำ ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จ.ลำปางแด่องค์หลวงต าม้า วิริยธโร แห่งวัดถ้ำเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมะบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม สถานที่สวดมนต์ภาวนา ของผู้คนที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นการทำบุญใน ฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก และผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้นับว่า เป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุ กอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ โบสถ์ วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุ กๆองค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในศาสนสถาน

หลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุ กอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้ เป็นผู้สร้างถวาย โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้นได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัย แห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพุทธศาสนาแห่งนั้นก็จักได้รับ อานิสงส์ดังกล่าวด้วย ยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้นเจริญด้วยทางโลกและทางธรรมยิ่งๆขึ้นไป หากจักปรารถนาพระนิพพานในปัจจุบันชาติ หากผู้นั้นสามารถทำกำลังใจเต็มบริบูรณ์ทั้ง ๑๐ ประการแล้ว การหวังซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันชาติก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณที่มา : tnews

Facebook Comments Box