ข้อควรรู้เมื่อถูกรางวัล ต้องทำอย่างไร ขึ้นที่ไหน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

คู่มือคนถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องทำอย่างไร ไปขึ้นเงินรางวัลได้ที่ไหน ติดต่อใคร ต้องจองคิวผ่านช่องทางไหน แล้วหากถูกรางวัลที่ 1 ต้องผ่านการตรวจสอบอะไรบ้าง รวบรวมไว้ครบถ้วน วันนี้แอดมินได้รวบรวมข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือกองสลากฯ หากเราถูกสลากฯต้องทำอะไรบ้าง

ขึ้นเงินรางวัลอย่างไร ไปที่ไหน เตรียมตัวอย่างไร มีกระบวนการรับเงินรางวัลอย่างไร เมื่อถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนมารับรางวัล
1 สลากที่ถูกรางวัลพร้อมลงชื่อหลังสลาก
2 บัตรประชาชน

ขั้นตอนการรับรางวัล
1 ติดต่อสอบถามและรับบัตรคิว
2รับเงินรางวัลและชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษี

ข้อควรรู้เมื่อถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล
1 ติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานจ่ายรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ชั้น G เลขที่ 359 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2528-9628 และ 0-2528-9732

2 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) (ไม่หยุดพักกลางวัน)
-ผู้รับซื้อรางวัล เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -14.30 น.
-ประชาชน เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -15.00 น.

3 การจ่ายรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านต้องชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษีก่อนรับรางวัล

4 การจ่ายรางวัลเกินกว่า 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษีเรียบร้อยแล้ว

มีหมายเหตุด้วยว่า
-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท
-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล

ขึ้นเงินรางวัลที่ 1 ต้องทำอย่างไรบ้าง กระบวนงานจ่ายรางวัลที่ 1ของเจ้าหน้าที่กองสลาก ต้องรู้ไว้ว่าหากถูกรางวัลที่ 1แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำอะไรกับเราบ้างถูกรางวัลที่ 1 ต้องทำยังไง เริ่มตั้งแต่
1 เจ้าหน้าที่ให้ลูกค้าลงชื่อหลังสลากถูกรางวัลทุกฉบับพร้อมรับบัตรคิว
2 ตรวจนับและสอบทานจำนวนสลากให้ถูกต้อง
3 บันทึกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนบัตรที่ทางราชการออกให้บันทึกข้อมูลสลากในระบบจ่ายรางวัล พร้อมตรวจนับจำนวนสลากทุกฉบับ

4 เขียนใบรับสลากขอรับเงินรางวัลให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐาน
5 ตรวจสอบความถูกต้องของสลากทุกฉบับด้วยเครื่องแบล็คไลท์
6 ส่งสลากให้กลุ่มงานตรวจพิสูจน์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

7 เจ้าหน้าที่พิสูจน์สลากรับสลากถูกรางวัลที่ 1 จากกองจ่ายรางวัล 1- 2 และตรวจสอบจำนวนสลากให้ถูกต้อง
8 พิสูจน์ความถูกต้องของสลาก
9 ลงนามรับรองในฐานะผู้พิสูจน์สลาก

10 นำสลากส่งคืนเจ้าหน้าที่กองจ่ายรางวัล 1-2 (เวลาที่ให้บริการภายใน 5 นาทีคือรวมเวลาส่งสลากและเวลาตรวจสอบ)
11 พิมพ์เช็คและประทับตรา A/C PAYEE ONLY พร้อมลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คน
12 จ่ายเช็คโดยให้ลูกค้าตรวจความถูกต้องของข้อมูลเช็ค และลงชื่อผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐานในใบรับเงินรางวัลและคิดเงินอากร/ภาษี

ทั้งนีั้สำหรับวิธีการ จองคิวออนไลน์ เข้าเว็บไซต์ www.glo.or.th 1. กรอก ชื่อ-นามสกุล 2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และ 3.กรอกจำนวนสลากฯ ที่ขอขึ้นรางวัล เมื่อจองคิวแล้วก็เดินทางมาขึ้นรางวัลตามนัดหมายได้เลย ทั้งนี้สามารถขึ้นรางวัลได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกแห่งทั่วประเทศ

Facebook Comments Box