สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระอนุเคร าะห์ฌาปนกิ จ ศ พ ผู้เสี ยชีวิตติดเชื้ อให้ทุ กวัดทั่วไทยทำเบิกมาที่สำนักงานเลขานุการ

วันนี้ (15 กรกฎาคม) สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยแพร่ประกาศฉบับที่ 3/2564 เรื่อง ประทานพระอนุเคร าะห์แก่การฌาปนกิ จ ศ พผู้เสี ยชีวิตจากโร คติดเชื้ อไวรัส ที่ข าดแคลน โดยมีรายละเอียดระบุว่า

อนุสนธิมติมหาเถรสมาคม ที่ 250/2564 ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ข้อ 4 ระบุว่า กรณีที่มีผู้เสี ยชีวิตจากโร คติ ดเชื้ อ  และไม่มีค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิ จศ พ ให้วัดช่วยดำเนินการแล้วให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ในต่างจังหวัดให้แจ้งความประสงค์เบิกค่าใช้จ่ายผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ความแจ้งแล้วนั้น

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระปรารภให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สอดส่องสำรวจตรวจตราวัดในปกครองอย่างใกล้ชิด ว่ามีข้อขั ดข้องหรือความย ากลำบ ากในการสงเคร าะห์ประชาชนเกี่ยวกับการศ พผู้เสี ยชีวิตจากโร คติ ดเชื้ อ หรือไม่เพียงใด พร้อมช่วยเหลือแก้ไขปัญห าให้แก่วัดและประชาชนที่ประส บความย ากลำบ ากในเบื้องต้นตามกำลังความสามารถ

ทั้งนี้ในกรณีเจ้าภาพศ พเป็นผู้ข าดแคลน ให้วัดดำเนินการสงเคราะห์หีบศ พและเชื้ อเพลิงปลงศ พทุ กร าย แล้วให้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาท ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 250/2564 โดยเร็ว เพื่อโปรดประทานพระอนุเคร าะห์ต่อไป

อนึ่งโปรดให้เชิญรับสั่งทรงอนุโมทนาและประทานกำลังใจแก่วัดและชุมชน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เพื่อการสาธารณสงเคร าะห์อย่างเต็มสติกำลัง ตามบทบ าทหน้าที่ที่วัดและชุมชนพึงมีต่อกัน อันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย อีกทั้งประทานพรให้ทุกรูปและทุกคนจงประส บสวัสดิภาพ ถึงพร้อมด้วยสรรพกำลังในอันที่จะประกอบกรณียกิจเกื้อกูลประโยชน์มหาชนอย่างมิลดละ แม้ในสถานการณ์อันย ากลำบ ากนี้

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณที่มา : THE STANDARD

Facebook Comments Box