ครม.ไฟเขียว จ้างงาน เด็กปริญญาตรีจบใหม่ 10,000 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

ครม.ไฟเขียวใช้งบกลาง 2,254 ล้านบาท จ้างเด็กปริญญาตรีจบใหม่เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา ให้ทำงาน 1 ปี ไม่มีต่อเวลา จะเร่งจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.นี้ ขณะที่ ครม.อนุมัติงบกู้ 1 ล้านล้านบาท ช่วยจัดหาวัคซีน และโครงการอื่นอีก 3,210 ล้านบาท ส่งเงินเหลือเงินกู้ก้นถุงแค่ 15,961 ล้านบาท

โดยจะเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบใหม่ จัดสรรอัตราเข้าสู่หน่วยงานราชการที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน มีสัญญาจ้างงานไม่เกินหนึ่งปี ได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าพนักงานราชการปกติ

การจ้างงาน 10,000 อัตรรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจระยะเวลาจ้าง 1 ปี สามารถติดตามประกาศจาก 28 ส่วนราชการ 14 กระทรวงทั้งสวนกลาง ภูมิภาค จังหวัด ดังนี้

1 กระทรวงการคลัง 1,045 อัตรา (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 380 อัตรา สำนักงานสรรพสามิตภาค 70 อัตรา สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 595 อัตรา)
2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 406 อัตรา โดยสำนักงานปลัดกระทรวง

3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 406 อัตรา โดยสำนักงานปลัดกระทรวง
4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1664 อัตรา (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 406 อัตรา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 60 อัตรา สำนักงานเกษตรจังหวัด 406 อัตรา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 386 อัตรา)
5 กระทรวงคมนาคม 546 อัตรา (สำนักงานขนส่งจังหวัด 406 อัตรา ท่าอากาศยาย 140 อัตรา)
6 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 406 อัตรา โดยสำนักงานสถิติจังหวัด

7 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 406 อัตรา โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
8 กระทรวงพลังงาน 406 อัตรา โดยสำนักงานพลังงานจังหวัด
9 กระทรวงมหาดไทย 1218 อัตรา (สำนักงานจังหวัด 406 อัตรา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 406 อัตรา สำนักงาน ปภ. จังหวัด 406 อัตรา
10 กระทราวงยุติธรรม 505 อัตรา (สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 99 อัตรา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด 406 อัตรา

11 กระทรวงแรงงาน 1774 อัตรา (สำนักงานแรงงานจังหวัด 406 อัตรา สำนักงานจัดหางานจังหวัด 406 อัตรา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 150 อัตรา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 406 อัตรา สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 406 อัตรา)
12 กระทรางวัฒนธรรม 406 อัตรา โดยสำนักงานปลัดกระทรวง
13 กระทรวงสาธารณสุข 406 อัตรา โดยสำนักงานปลัดกระทรวง
14 กระทรวงอุตสาหกรรม 406 อัตรา โดยสำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.เห็นชอบงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 2,254 ล้านบาท เพื่อจ้างพนักงานราชการรวม 10,000 อัตรา โดยรัฐบาลให้ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน และรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 750 บาท และเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนเดือนละ 36 บาท ให้ด้วย

โดยจะได้สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานราชการปกติ ยกเว้นสิทธิการลาอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ระยะเวลาจ้างงานไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำสัญญาหรือไม่เกินวันที่ 30 ก.ย.2565 ให้เร่งจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.2564 และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง แต่หากระหว่างปีว่าลงให้จ้างคนใหม่ได้

Facebook Comments Box