เศรษฐีใจบุญ แจ กข้าวสาร 30 ตัน ไข่ไก่ 90,000 ฟอง ช่วยชาวบ้านเดื อดร้ อน

ท่ามกลางข่าวร้ าย ประเทศไทยและคนไทยได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า  อีกด้านหนึ่ง ถือว่าเป็นมุมที่น่าประทับใจมากๆ  สยามเมืองยิ้มของเราวันนี้ไม่ทิ้ งกัน ดังจะเห็นได้ว่ามีหลายส่วนทั้งนักธุรกิจที่ไม่ลำบ ากมาก ดาราที่ยังพอประคองตัวได้ หรือ ชาวบ้านที่ข าดแค ลนแต่ไม่แร้ นแค้ นน้ำใจ ต่างก็หาหนทางช่วยคนที่ลำบ ากกว่า ให้พ้นวิก ฤ ต ดังเช่นเรื่องราวเศรษฐีใจบุญคนนี้ นำทีม พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมแจ กไข่ จำนวน 90,000 ฟอง ข้าวสาร จำนวน 2,000 ถัง 30 ตัน เป็นจำนวนเงินกว่า 750,000 บาท ให้กับประชาชน ชาวบ้าน จ.สระบุรี ที่ประส บปั ญห าเดื อดร้ อนในช่วงนี้

ที่บริเวณ ม.4 ต.หน้าพรลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี บริษัท แอมเพอ ริช สโตน จำกัด โดยนายอธิพัฒน์ อริยพิทักษ์เดชา (เสี่ยบี) พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมแจ กไข่ จำนวน 90,000 ฟอง ข้าวสาร จำนวน 2,000 ถัง (30 ตัน) เป็นจำนวนเงินกว่า 750,000 บาท ให้กับประชาชน ชาวบ้าน ในพื้นที่ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 12 หมู่บ้าน ที่ประส บปัญห าช่วงวิ ก ฤ ต โดยแจ กให้กับประชาชนที่มีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ ต.หน้าพระลาน แจ กข้าวทะเบียนบ้านละ 1 ถัง ( 15 กก.) ไข่ 10 ฟอง ซึ่งชาวบ้านจะต้องเดินผ่านจุดคั ดกรอง

และต้องสวมหน้ากากอนามัย ทุ กคน จากนั้นจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย พร้อมกับล้างมือด้วยเจลกอกอฮอล์ จาก นั้นก็จะผ่านการตรวจสำเนาทะเบียนบ้าน โดยให้ 1 ทะเบียนบ้าน ต่อ 1 ชุด โดยทิ้งระยะห่าง 2 เมตร ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่กู้ภั ยฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคอยดูแลอำนวยความสะดวก ซึ่งมีชาวบ้านในเขตพื้นที่ ต.หน้าพระลาน มาเข้าคิว ต่อแถว กันเป็นจำนวนมาก

ทางด้านนายอธิพัฒน์ (เสี่ยบี) อริยพิทักษ์เดชา กรรมการบริษัท แอมเพอ ริช สโตน จำกัดกล่าวว่า ทางด้านบริษัท แอมเพอ ริช สโตน จำกัด เนื่องจากเห็นว่า ประเทศไทยนั้น เกิดวิก ฤ ต มีพี่น้องประชาชนได้รับความเดื อดร้ อน จึงมีความประสงที่จะแจ กข้าวสาร และไข่ ให้กับพี่น้อง ต.หน้าพระลาน จำนวน 30 ตัน และไข่ จำนวน 90,000 ฟอง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระครอบครับของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระท บ

ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ทำการแจ กข้าวสารกับพี่น้องประชาชน ต.หน้าพระลานทุ กปี ซึ่งปีละประมาณ 45 ตัน ซึ่งในเขต ต.หน้าพระลาน จะมีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 6,000 ครัวเรือน ซึ่งในวันนี้จะทำการแจ กเพื่อบรรเทาวามเดือดร้อน จำนวน 2,000 ครัวเรือน แต่ถ้าสถานการณ์  ยังไม่ผ่านพ้นไป ในเดือน พฤษภาคม ทางบริษัทจะทำการแจ กกับพี่น้องประชาชนอีกครั้ง ให้กับประชาช นที่ยังไม่ได้รับในวันนี้อีกครั้ง

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ที่มา thaimoveinstitute

Facebook Comments Box