ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดให้ไก ล่เกลี่ ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์

วันที่ 31 พ.ค.64 นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพ หรือใช้ชีวิ ตประจำวันได้ตามปกติ ธปท. กรมคุ้มครองสิทธิ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคณะก ร ร มการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

และผู้ให้บริการทางการเงิน 12 แห่ง ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์รวมกันแล้วมากกว่า 65 % ได้ร่วมกันจัดงานมหก ร ร มไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ขึ้น  ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – วันที่ 31 ก.ค. 2564 เพื่อเป็นช่องทางช่วยลดภาระของลูกห นี้ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน

ในการชำระห นี้ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

สำหรับมหก ร ร มไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ครั้งนี้ จะครอบคลุมลูกห นี้เช่าซื้อบุคคลธรรมดาทุกกลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มที่ยังไม่เป็นห นี้เสีย (เอ็นพีแอล) หรือกลุ่มที่เป็นเอ็นพีแอลแต่รถยังไม่ถูกยึด

2. กลุ่มลูกห นี้ที่รถถูกยึดแล้วแต่ยังไม่ถูกข ายทอดตลาด และ

3. กลุ่มลูกห นี้ที่รถถูกข ายทอดตลาดแล้ว แต่ยังมีห นี้เช่าซื้อส่วนข าด

โดยมีเป้าหมายให้ลูกห นี้เช่าซื้อรถยนต์ที่ร ายได้ลดลง สามารถเจรจาผ่อนชำระห นี้ได้ตามความสามารถ เพื่อให้ลูกห นี้สามารถนำรถที่ถูกยึดกลับไปใช้ในการประกอบอาชีพและนำรถไปใช้ในชีวิ ตประจำวันได้เช่นเดิม ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดื อดร้ อนในสถานการณ์ช่วงนี้อีกทางหนึ่ง

ส่วนความช่วยเหลือจะแตกต่างกันตามความเหมาะสมและความสามารถในการชำระห นี้ของลูกห นี้ คือ

กลุ่ม 1. ลูกห นี้ที่ยังไม่เป็นเอ็นพีแอล หรือเป็นเอ็นพีแอล แต่รถยังไม่ถูกยึด แนวทางช่วยเหลือจะสอดคล้องกับมาตรการช่วยเหลือลูกห นี้รายย่อยระยะที่ 3 ของ ธปท. ได้แก่ การปรับโครงสร้างห นี้ ลดค่างวด ขยายระยะเวลาชำระห นี้ สำหรับลูกห นี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง สามารถขอพักชำระค่างวดได้ 3 เดือน หรือตามผลกระทบที่ลูกห นี้ได้รับ

โดยแนวทางใหม่จะคำนวณดอกเบี้ยในช่วงพักชำระห นี้จากฐานของค่างวดที่ได้พักชำระห นี้ตามเกณฑ์ของ สคบ. ซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยในช่วงที่พักชำระห นี้ถูกลงอย่างมาก

ส่วนลูกห นี้ที่เคยพักชำระค่างวดหรือปรับปรุงโครงสร้างห นี้ และได้รับผลกระทบรุ นแร งจนไม่สามารถชำระห นี้ต่อไปได้ สามารถคืนรถยนต์เพื่อลดภาระห นี้ได้ และหากราคาข ายรถทอดตลาดที่ได้รับต่ำกว่าภาระห นี้คงค้าง ลูกห นี้สามารถขอผ่อนปรนเพิ่มเติมได้โดยผู้ให้บริการทางการเงินอาจพิจารณายกห นี้ส่วนที่เหลือให้ตามความเหมาะสม

กลุ่มที่ 2. ลูกห นี้ที่รถถูกยึดแล้ว แต่ยังไม่ถูกข ายทอดตลาด ลูกห นี้เช่าซื้อสามารถใช้ช่องทางของงานมหก ร ร มไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในครั้งนี้ เพื่อเจรจากับเจ้าห นี้เช่าซื้อที่ร่วมงานมเพื่อขอรถที่ถูกยึดไปคืน โดยเจ้าห นี้เช่าซื้อจะชะลอการข ายทอดตลาด และปรับโครงสร้างห นี้

โดยงานมหก ร ร มในครั้งนี้จะช่วยให้ลูกห นี้เช่าซื้อมีโอกาสที่จะนำรถกลับไปประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยครั้งนี้หวังว่าลูกห นี้ที่ถูกยึดรถไป ส่วนหนึ่งจะมีโอกาสที่จะได้รับรถคืนซึ่งเป็นทางเลือกที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

กลุ่มที่ 3. ลูกห นี้ที่รถถูกข ายทอดตลาดแล้ว แต่ยังมีมูลห นี้เช่าซื้อส่วนที่ข าดกรณีรถถูกข ายทอดตลาดแล้ว ปรากฏว่าเงินที่ได้รับนั้นน้อยกว่ายอดห นี้เช่าซื้อคงเหลือ ทำให้มียอดห นี้ส่วนข าด หรือติ่งห นี้ โดยในงานมหก ร ร มครั้งนี้ สคบ.และ ธปท. ได้ร่วมกันศึกษาแนวคำพิพากษาของศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการคำนวณยอดห นี้เช่าซื้อส่วนข าด และได้จัดทำโปรแกรมการคำนวณยอดห นี้เช่าซื้อส่วนข าดแบบง่าย ๆ เพื่อให้ลูกห นี้จะได้ใช้คำนวณ

โดยลูกห นี้เช่าซื้อที่มีปัญหาเกี่ยวกับยอดห นี้เช่าซื้อส่วนข าดสามารถใช้ช่องทางของงานมหก ร ร มในครั้งนี้ไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับเจ้าห นี้ทั้งในส่วนที่ยังไม่มีการฟ้ อง หรือฟ้ องแล้ว ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรื่องนี้เป็นธรรมมากขึ้น และช่วยให้เจ้าห นี้และลูกห นี้เช่าซื้อสามารถตกลงกันได้ง่ายขึ้นและตรงไปตรงมา

“การจัดมหก ร ร มไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อในครั้งนี้มุ่งหวังว่าจะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกห นี้เช่าซื้อได้ ประชาชนที่มีห นี้เช่าซื้อรถยนต์หรือผู้ค้ำประกัน และห นี้เช่าซื้อถูกโอนข ายไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย์ สามารถลงทะเบียนขอไกล่เกลี่ยห นี้ในมหก ร ร มไกล่เกลี่ยออนไลน์ครั้งนี้ได้

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564 ผ่านเว็บไซต์ของ กรมคุ้มครองสิทธิ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานศ าลยุติธรรม สคบ. ธปท. และศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) รวมทั้ง เว็บไชต์ของผู้ให้บริการทางการเงินที่เข้าร่วมมหก ร ร ม” นางธัญญนิตย์ กล่าว

นางธัญญนิตย์กล่าวย้ำว่า ผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อภายใต้การกำกับของ ธปท. ทุกแห่ง จะต้องให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อหลายแห่งที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท. ก็มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยเช่นกัน หากลูกหนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ “ทางด่วนแก้หนี้” ของ ธปท. หรือ โทรศัพท์ 1213

ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

โทรศัพท์ : 1213 E-mail : Debtfair@bot.or.th 

ท้ อได้แต่อย่ าถอย ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย

Facebook Comments Box