กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 20 อัตรา ป.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 10 – 31 สิงหาคม2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

รายละเอียดการรับสมัคร

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน 7 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ปวส.

จำนวน 4 อัตรา

เงินเดือน  11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปวส.

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน  11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ

จำนวน  1 อัตรา

เงินเดือน  11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ปวส.

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน  11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ปวช.

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน  9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป (ป. 6 ขึ้นไป) และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com/

ลองไปสมัครกันดูครับ

ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม2563

Facebook Comments Box