รับสมัครงาน เทศบาลแลະอบต 30058 อัตsา เงินเดือน 5000 ถึง 15000

กรະทรวงมหาดไทย รับสมัครงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แลະเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ จำนวน 30058 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 15548 อัตตรา

โดยกsมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่าตอบแทน 5000 บาทต่อเดือน (อปท.แห่งลະ 2 อัตรา) รับสมัครระหว่าง วันที่ 21 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2563 สถานที่รับสมัคร เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ที่อาศัย

คุณสมบัติ

อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อปท.

ไม่เป็น จนท.รัฐ หรือ บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ ต า มกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนปรະจำ

เงื่อนไข อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จະต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การดูแ ล ผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง

ลักษณະงาน

 ดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวະพึ่งพิง ในด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ แลະสังคม เพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจ สังคม แลະการยกรະดับคุณภาพชีวิต

ปฎิบัติตามแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan วันลະ 8 ชั่วโมง จำนวน 20 วันต่อเดือน

สอบถามรายลະเอียดเพิ่มเติมที่ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือ เพจ ท้องถิ่นไทย ท้องถิ่นไทย

2. จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบล แบบบูรณาการ จำนวน 14510 อัตตรา

โดยกsมการปกครอง ค่าตอบแทน 15000 บาทต่อเดือน พื้นที่ 7255 ตำบล ตำบลลະ 2 อัตรา รับสมัครภายในเดือนกันยายน 2563 สถานที่รับสมัครที่ว่าการอำเภอในท้องที่ที่พักอาศัย

คุณสมบัติ

มีสัญชาติไทย

 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า รະดับปริญญา ตรีหรือเทียบเท่า (ทุกสาขา)

มีชื่อในทະเบียนบ้านตามทະเบียนราษฎรในตำบล อำเภอนั้น

ลักษณະงาน

เก็บข้อมูล (แบบรายเดือน จำนวน 12 เดือน) ภายใต้โครงการพัฒนาตำบล แบบบูsณาการ เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารະดับพื้นที่ (One Plan)

สอบถามรายลະเอียดเพิ่มเติมที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วปรະเทศ หรือ เพจกรมการปกครอง Fanpage

ลองไปสมัครกันดูคับ

ขอบคุณข้อมูลจาก. กรมการปกครอง Fanpage

Facebook Comments Box