โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้วิก ฤ ต

โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้วิก ฤ ต เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ชุมชนและคนทั่วไป ได้มีพืชผักสมุนไพรสำหรับบริโภคไว้ในครัวเรือน โดยเฉพาะเมื่อเกิดสาธารณะภัยขึ้นในขณะนี้ คือ การระบ าดของโ ร ค ส่งผลกระท บต่อเศรษฐกิจและภาคการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นโดยการสนับสนุนต้นพันธุ์พืชผักสมุนไพร ได้แก่ ฟ้าทล า ยโจ ร มะละกอ พริก มะเขือ มะรุม ผักหวานบ้าน และแคบ้าน

และพืชเสริมตามความเหมาะสมของพื้นที่ ได้แก่ ผักเชียงดา มะเขือเทศผลสด พญายอ กุยฉ่าย หม่อนผลสด โหระพา กะเพรา กระเจี๊ยบเขียว จิงจูฉ่าย ผักไชยา ชะอม ถั่วพู ผลิตโดยศูนย์ปฏิบัติการของกรมฯ ทั้งหมด 34 ศูนย์ กระจายให้ทุกจังหวัดและอำเภอ ทั้งหมด 882 อำเภอทั่วประเทศ แต่ละอำเภอจะมีหมู่บ้านที่มีอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ทำหน้าที่คัดเลือกและส่งต่อให้คนในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 คน (รวม อกม.) เพื่อนำไปปลูกเป็นแปลงผักพอเพียงของตนเอง และหวังว่าจะสามารถพัฒนาให้เป็นแปลงตนแบบและเกษตรกรต้นแบบให้กับคนในชุมชนต่อไปในอนาคตได้

โดยในทุกอำเภอจะมีการจัดทำ “แปลงสาธิต” เป็นตัวอย่างของการจัดระบบแปลงปลูกพืชผักสมุนไพรที่ดี โดยจะจัดตามสถานที่ต่างๆ อำเภอละ 1 จุด เช่น บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอ คนในชุมชนสามารถมาเรียนรู้จากแปลงสาธิตของในแต่ละอำเภอเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาแปลงผักของตนเองได้ 👈

โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19

โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต

โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ข้อมูล: กองขยายพันธุ์พืช

Facebook Comments Box