น่าอ่าน

ไหว้ให้ถูกวิธี ทำให้ดี ชีวิตเปลี่ยน การขอขมาและบูชาศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตาศาลยาย

ศาลwระพรหม: ตั้งขึ้นตามคติความเชื่อแบบฮินดูปนไทยเราเอง ไม่ใช่ของศาสนาพุทธ

เรื่องของผู้ประกอบพิธีและรูปแบบพิธี กำหนดขึ้นตามจินตนาการของไทยว่าควรทำอย่างไร

เพราะผู้ประกอบพิธี “ส่วนใหญ่” ก็เป็นพราหมณ์สมมุติ ไม่ใช่คนในวรรณะพราหมณ์ที่ถือบวช

และรู้คัมภีร์wระเวทอย่างแท้จริง นับเป็นเทพทางฮินดูโดยตรง แต่บางแห่งก็เชื่อถือแบบคลุม

เครือเจือคติของ “พรหม” ในแบบพุทธผสมเข้าไปด้วย

ศาลwระภูมิ: ตั้งขึ้นตามคติไทย เพียงแต่มีการอ้างอิงถึงwระพุทธศาสนา จะว่ามีที่มาจาก

เทวดาพื้นบ้านก็น่าจะได้ ส่วนรูปแบบพิธีกรรมก็กำหนดขึ้นตามแต่ผู้รู้ในท้องถิ่นนั้นๆ มีทั้งหลักใหญ่

ที่คล้ายกัน และรายละเอียดปลีกย่อยของพิธีกรรมที่ต่างกันไปตามท้องถิ่นหรือตามแต่ผู้ประกอบ

พิธีท่านนั้นจะกำหนด ก็นับถือกันว่าเป็น ภูมิเทวา ตามความเชื่อแบบพุทธ

ศาลตา ยาย: นิยมสร้างให้มีเสา 4 เสาขึ้นไปแบบบ้านของคน ถือว่าเป็นที่สถิตของวิญญาณของ

ผู้ที่เคยอยู่อาศัยในที่ดินผืนนั้นมาก่อน นับว่าเป็นความเชื่อในคติศาสนาผีดั้งเดิมของไทยเรา มากกว่า

จะยกย่องให้เป็นเทวดาตามแบบพุทธ เรียกอีกอย่างว่า ศาลเจ้าที่ ก็ได้ ที่นิยมตั้งกันตามบ้านทั่วไป

ก็จะตั้งคู่กับศาลwระภูมิ จึงมักเรียกรวมกันไปว่า พระภูมิเจ้าที่

แตกต่างกันด้วยหลักเหตุผลความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมา

ศาลwระพรหม เป็นเทพชั้นสูง ด้วยท่านมี 4 หน้าจึงต้องทำศาลให้ท่านดูแลทั้ง 4 ทิศ อย่างโรงแรมเอรวัณ

wระภูมิต้องใช้เสาต้นเดียวเพราะรับปากกับwระนารายณ์ไว้ ดังนั้นถ้าทำเสาเกินหนึ่งต้น wระภูมิจะไม่สามารถเข้าไปอาศัยได้

ศาลตา ยายเป็นผีประจำท้องถิ่นไทยดังนั้นจึงทำเป็นบ้าน 4 เสา หรือจะทำเป็นเรือนไทยก็ได้

ก็จะคุ้มครองดูแลผู้พักอาศัยในบ้าน ( ท้าวมหาราชทั้งสี่คือ ‘ท้าวธตรฐ’ มีพวกคนธรรพ์ เป็นบริวาร, ท้าววิรุฬหกะ มีกุมภัณฑเทวดาเป็นบริวาร, ‘ท้าววิรูปักษ์’ มีพวกนาคเป็นบริวาร, ‘ท้าวเวสวัณหรือท้าวเวสสุวัณ’ มีพวกยักษ์ เป็นบริวาร )

ศาลเจ้าที่ ที่มามักจะเป็นวิญญา ณที่ปกปักษ์รั ก ษ าบ้านเรือนต่าง เช่น บรรพบุรุษ เจ้าของที่ดิน เจ้าที่เจ้าทาง ลักษณะส่วนใหญ่จะเป็นเรือนไทยจำลองแบบบ้าน มี เสา 4 เสา หรือ 6 เสา การสักการะศาลwระภูมิ ศาลต า – ย าย

เป็นการสักการะด้วย พวงมาลัย ดอ กไม้ ธูปเทียน และเครื่องสังเวย ให้wระชัยม ง ค ล ในศาลwระภูมิ กับวิญญาณที่สถิตอยู่ในศาลต า-ย าย ซึ่งมักจะทำก่อนพิธีก ร ร มหรือต ามความเชื่อศรัทธาของบ้านนั้น ศาลwระภูมิและศาลเจ้าที่ เปรียบเหมือนบ้านที่อยู่อาศัย

ไม่ควรปล่อยให้ชำรุดแตกหัก เก่านาน รวมทั้งตุ๊กต าตัวแทนwระชัยมงคล ต า-ย าย คนรับใช้ นางรำ ช้างม้า ควรดูแลทำความสะอาดให้สวยงาม จัดหามาเปลี่ยนใหม่ บูชาด้วยธูปเทียนดอ กไม้ พวงมาลัย และเครื่องสังเวยต ามโอ กาสที่ควร

ทำแล้วดีมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งตัวเอง และคนในครอบครัว เป็นการเสริมดวงปีใหม่ วิธีการไหว้พระภูมิเจ้าที่ ศาลตาศาลยาย ด้วยเพราะบางครั้งเราอาจจะทำสิ่งไม่ดีลงไป ด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจ ไม่ถูกต้องเข้าก็ต้องไหว้ขอขมาโดยมีวิธีการดังนี้

1 ข้าวสวย กับข้าวเมนูตามสะดวก

2 ส้ม 4 ผล ( ห้ามส้มโอ หรือส้มโอมือ )

3 ธูป ให้นำเครื่องไหว้ไปวางหน้าศาล พระภูมิ ศาลต าศาลยายแล้วจุดธูป

4 ขน มหวาน จำพวกขน มไทยต่าง

5 พวงมาลัย

พระค าถา ขอข มา พระภูมิ

อิติสุขะโต อะระหังพุทโธ นะโม พุทธายะ ปฐวีคงคา พระภูมิเทวา ขะมามิหัง สวด นะโม 3 จบ

อธิษฐานว่าสิ่งใดที่ลูกเคยล่วงเกินทั้งด้วยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจพระภูมิเจ้าที่ คุณตาคุณายลูกก็ขอโทษ สิ่งใดไม่ดีก็ขอให้ไปกับสิ่งสกปรกที่จะทำความสะอาดออกไปด้วยเถิด

อธิษฐานเสร็จก็ปักธูป เมื่อธูปหมดดอกก็เริ่มทำความสะอาดบ้านเรือนได้เลย ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ในบ้าน นอ กบ้าน และเพดาน ปัด กวาด เช็ดถูให้สะอาด แล้วในรุ่งขึ้นให้ตักบาตร หรือถวายสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลให้แก่ศาลwระภูมิเจ้าที่ ศาลตาศาลยาย

คาถา ขอพร พระภูมิ

สิโรเม ขอเดชะพระภูมิเทวารักษาที่รับพระพรจากเจ้ากรุงพาลีมา ให้วัฒนาถาวรสิ่งสุข แด่ ( ระบุชื่อผู้ขอ ) ให้มั่งมีเงินทองและทรัพ ย์พัสดุข้าวของเนื่องนอง ทั้งพร้อมพงศ์เผ่าบริวาร บุตรหลานเหลนลื้อบันลือ สาธุชนซร้องสรรเสริญ โสตถิ ชัยยะ ภะวันตุเม

การบูช าศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่

การไหว้ศาลพระภูมิ…ใช้ธูป 9 ดอก เทียน ดอ กไม้ พวงมาลัย เครื่องสังเวย

การไหว้ศาลเจ้าที่…ใช้ธูป 7 ดอก เทียน ดอ กไม้ พวงมาลัย เครื่องเซ่นสังเวยอย่างน้อยปีละครั้ง

หมายเหตุ = การตั้งศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล หากจะตั้งศาลต้องปรึกษาผู้รู้ พราหมณ์ ผู้ประกอบพิธี ศาลwระภูมิ มาจากการผสมผสานกันระหว่างศาสต์ด้าน ศาสนา พิธีกรรม และความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ซึ่งมุ่งเน้นไปทางด้านการนับถือเทพเจ้า

แม้ประเทศไทยเราจะนับถือศาสนาพุทธ แต่อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ก็มีเข้ามาอย่างแพร่หลาย แต่ก่อนอื่นท่านที่อยากจะตั้งศาลพระภูมิไว้ในบ้านควรรู้ถึง

ขั้นตอนและวิธีการตั้งศาลให้ถูกต้องเสียก่อน เพื่อจะได้นำวิธีเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและส่ งผลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในศาลพระภูมิปกป้องรักษาคุ้มภัยคนที่อยู่ในบ้านได้เป็นอย่างดี

ลองทำดูครับเผื่อชีวิตจะดีขึ้น

ขอขอบคุณ postsara, sanook

Facebook Comments Box
สวัสดี