ธรรมะสอนใจ

แค่สวดมนต์แบบนี้ สั้นกระชับ 5 นาที (สวดได้ทุกวันชีวิตดีขึ้นทันตา)

เชื่อว่าเราชาวพุทธถูกสอนให้สวดมนต์ก่อนนอน แต่ว่าด้วยสภาพการทำงาน หรือสังคมปัจจับนที่กว่าจะถึงเวลาสวดมนต์ก่อนเข้านอนก็หมดแรงซะแล้ว ครั้นจะให้นั่งนานๆ ก็น่าจะง่วงและหลับไปซะก่อน สำหรับบทสวดมนต์สั้นๆ นี้ จะช่วยให้เราสามารถสวดมนต์ได้ทุกวัน มีแรงพลังเหลือในการตั้งจิตอธิษฐาน ส่งผลให้ได้รับกุศลผลบุ ญ มาก มีสมาธิ สติ มากขึ้น เพิ่มสิริมงคลในชี วิ ต

บทสวดมนต์แบบสั้น พร้อมคำแปล มีดังนี้

1คำบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกา เรนะ พุทธัง อะภิปู ชะย ามะ

อิมินา สักกา เรนะ ธัมมัง อะภิปู ชะย ามะ

อิมินา สักกา เรนะ สังฆัง อะภิปู ชะย ามะ

2คำกราบพระ

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบครั้งที่ 1)

สะวากข าโต ภะคะวะต า ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบครั้งที่ 2)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบครั้งที่ 3)

พุทธะบูชา มะหา เตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหา ปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหา โภคะวะโห ข้าพเจ้า ขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้า อุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะย ามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุต ามที่ต่าง ๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอกราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

เป็นอันจบบทสวดมนต์สั้นๆ แต่หากยังพอมีเวลาอีกสักนิดเพื่อกุศลผลบุญที่มากขึ้น จะสวดต่อด้วย บทแผ่เมตต า ดังนี้

1บทสวดมนต์ บทแผ่เมตต าแก่ตนเอง (กราบ 3 ครั้ง พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์)

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจ า กความทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจ า ก เ ว ร

อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจ า กอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจ า กความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจ

สุขี อัตต านัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจ า กทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

2บทสวดมนต์ บทแผ่เมตต าให้สรรพ สั ต ว์

สัพเพ สัตต า สั ต ว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บ ต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเ ว ร แก่กันและกันเลย

อัพะย าปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุ ก ข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจ า กทุ ก ข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์สั้นๆ แต่หากสามารถสวดได้ทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยส่งผลต่อความสงบของจิตใจ ขอแค่แบ่งเวลาวันละ 5 นาที รับรองว่าทำได้ไม่ย าก นอกจ า กจะได้ความงบ สมาธิแล้ว ยังได้ผ่อนคลาย จ า กงานหรือเรื่องที่พบเจอมาตลอดทั้งวัน ทำให้นอนหลับง่ายขึ้นแล้ว การสวดด้วยใจสบ ายเป็นกุศลผลบุญ ว่ากันว่าช่วยเสริมดวงให้ชี วิ ตเราดีขึ้นอีกด้วยค่ะ เพราะสติมา ปัญญาเกิดนะคะ

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

ขอบคุณที่มา: true i d

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box
สวัสดี