น่าอ่าน

อนุโมทนาบุญ “จิมมี่”เศรษฐีใจบุญบริจ าค 35 ล้านสร้างอาคารรพ.มหาราชฯ-ซื้อเครื่องมือแพทย์

ร่วมอนุโมทนาบุญกับ เรื่องราวดีๆ เศรษฐีใจบุญ บริจ าคเงินจำนวนากถึงสามสิบหล้านบ าท ให้กับโ ร งพย าบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาเป็นประธานเพื่อรับมอบอาคาร สหไทย รังสีรั กษา ซึ่งมีมูลค่า 40 ล้านบ าท จากเจ้าของห้างสหไทยสรรพสินค้านครศรีธรรมราช 30 ล้านบ าท และนายจิมมี่ ชวาลา นักธุรกิจ อีก 10 ล้านบ าท เพื่อจัดระบบบริการดูแลรั กษาผู้ป่ วยโ ร คม ะเร็ ง กระจายความเชี่ยวชาญไปยังทุ กเขตสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่ วยได้รับบริการใกล้บ้าน ลดรอคอย ลดความแอ อั ด

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้รับการสนับสนุนเครื่องฉายแสงและเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 และได้รับเงินบริจาคในการก่อสร้างอาคารรังสีรั กษา จากห้างสหไทยฯ และนายจิมมี่ ช่วยให้ลดการส่งตัวผู้ป่ วยม ะเร็ งไปรั กษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ที่อยู่นอกเขตสุขภาพ  เพื่อสร้างอาคารรังสีรั กษ า เครื่องสวนหั วใจและห ล อ ดเ ลื อ ด ถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่มากมาก ขอร่วมอนุโมทนาบุญนี้ด้วยครับ

นายแพทย์สุขุ ม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข เป็นประธานรับมอบอาคาร สหไทยรังสีรักษ า โ ร งพย าบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินบริจ าคในการก่อสร้างอาคารรังสีรักษ าวงเงินสี่สิบล้านบ าท โดยได้รับบริจ าคจาก เจ้าของห้างสหไทยส ร ร พสินค้านครศรีธรรมราช จำนวนสามสิบล้านบ าท และนายจิมมี่ ชวาลา นักธุรกิจผ้า จำนวนสิบล้านบ าท มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล

ผู้อำนวยการโ ร งพย าบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมให้การต้อนรับ  ทั้งนี้ นายจิมมี่ ชวาลา คนดีศรีนคร ยังได้ร่วมบริจ าคเครื่องสวนหั วใจและห ล อ ดเ ลื อ ดเครื่องที่สอง  ให้กับโ ร งพย าบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มูลค่ ายี่สิบห้าล้านบ าทอีกด้วย ซึ่งสามารถให้บริการได้ทุ กวันตลอ ดยี่สิบสี่ชั่วโมง  และสามารถให้บริการผู้ป่ ว ยได้ปีละประมาณสองพันถึงสองพันห้าร้อยคนต่อปี

ทั้งนี้คุณจิมมี่เองก็ได้เคยได้บริจ าคเงินเพื่อช่วยเหลือสังคมมาหลายครั้งแล้ว เพจ1ไร่ไม่ จ น ขออนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยครับ  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี 

ขอบคุณข้อมูล : posttoday

Facebook Comments Box
สวัสดี