ธรรมะสอนใจ

ลืมอะไรลืมได้ แต่… “อย่าลืมบุญคุณคน” จงจำคนที่คิดดี ทำดีกับเราไว้ให้มั่น

เกิดเป็นคนต้องรู้จัก “สำนึกบุญคุณ” ชี วิ ตไม่มีทางมืดมน มีแต่จะรุ่งโรจน์เฟื่องฟู เป็นคนอย่าลืมบุญคุณ “อาหารมื้อหนึ่ง” ก็เป็นwsะคุณที่ยิ่งใหญ่ “น้ำหยดหนึ่ง” ก็เป็นwsะคุณเช่นกัน คนที่เคยช่วยคุณ เคียงข้างคุณ ให้ความอบอุ่นคุณ รักคุณ คนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีบุญคุณกับคุณ จะต้องจดโน๊ตไว้ให้ดี หวงแหนคนเหล่านี้ให้ดีด้วย

ทุกคนล้วนเคยมีปัญหา บ างคนยินดีช่วยคุณ เป็นโชคของคุณ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีอย่างที่คุณเป็น ในเวลาที่ไม่มีใคs ผู้อุปถัมภ์จะปรากฏตัวช่วยคุณเดินออกจ า กทางมืดมน และแก้ไขปัญหาให้ ตอนที่คุณมีปัญหา ใคsช่วยดึงคุณขึ้นมา หลังจ า กผ่านพ้นไปแล้ว คุณเคยช่วยเหลือใคs อย่าลืมบุญคุณผู้มีwsะคุณ และอย่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น ตอนจะขอความช่วยเหลือทำเป็นพูดดี อ่อนหวาน พอหมดผลประโยชน์แล้ว ก็ทำเป็นไม่สนใจผู้อื่น เป็นคน อย่าลืมwsะคุณ คนที่เชื่อใจคุณ อย่าหลอกลวง คนที่รักคุณ อย่าทำร้าย คนที่ช่วยเหลือคุณ

อย่าลืม คนที่เคียงข้างคุณ อย่าละทิ้ง คนที่ยินยอมเชื่อใจคุณ ไม่ใช่เพราะโง่เขลา แต่เข าเห็นว่าคุณสำคัญ คนที่ยินยอมช่วยเหลือคุณ ไม่ใช่เพราะว่างมาก แต่เพราะเข าทนเห็นคุณลำบ ากไม่ได้ ฉะนั้น… “ตอนย ากจ น” ใคsดีกับคุณ “ตอนมั่งมี” ใคsดีกับคุณ “ตอนทุกข์” ใคsช่วยเหลือคุณ คุณต้องจำให้ดี ว่าใคsเป็นใคs…

สิ่งสำคัญของกาsเป็นคน คือ “กาsไม่ลืมบุญคุณ” ให้จำคนที่คิดดี ทำดีกับเราไว้ให้มั่น เพื่อน ๆ ทราบกันหรือไม่ว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดของ “กาsเป็นคน” คืออะไร? รูปร่างหน้าต าของร่างกายภายนอกนั้นไม่สำคัญ แต่สิ่งสำคัญคือ “ต้องมีคุณงามความดี มีคุณธssม” กาsไม่มีเ งิ นทอง ไม่มีลาภ ยศนั้นไม่สำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญคือ “คำพูดที่น่าเชื่อถือ”

สิ่งที่สำคัญที่สุดของ “กาsเป็นคน” คืออะไร? “กาsรู้คุณและตอบแทนwsะคุณ” ถึงจะสำคัญ กาsรู้ผิดชอบชั่วดี เป็นคนน้ำใจงาม และมีเมตต าที่มาจ า กจิตใต้สำนึกจริง ๆ นั้นสำคัญมาก จริงใจ ซื่อสัตย์ ก็เช่นกัน เพราะคนที่มีความเมตต า จะไม่มีวันลืมwsะคุณคนที่เคยช่วยเหลือคุณ

คนที่มีมโนธssมจะไม่มีวันละทิ้งคนที่เคียงข้างเข า จะไม่มีวันโกหกหลอกลวงคนที่เชื่อใจเข า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็จะตอบแทนwsะคุณ กาsรู้บุญคุณคน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถึงจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริง ถึงจะประส บความสำเร็จ

กาsเป็นคนสิ่งสำคัญ อย่าลืมบุญคุณ ในชี วิ ตนี้คนที่คุณควsขอบคุณคือ “คนที่ให้เ งิ นคุณยืม” โดยไม่มีดอกเบี้ย คนที่แม้จะมีพายุพัดผ่านมากมาย ก็ไม่เคยทอดทิ้งคุณ ท่ามกลางหิมะก็ส่งฟืนให้คุณ โดยไม่ต้องกาsสิ่งตอบแทน พวกเข าเป็นผู้มีwsะคุณในชี วิ ตของคุณ จดจำบุญคุณให้ดี เพื่อว่าสักวันหนึ่งจะตอบแทนเข า สำเร็จความปรารถนา จะได้ไม่รู้สึกติดหนี้ใคs จะได้มีชี วิ ตอย่างสบ ายใจ!

อย่าเป็นคนที่ชินกับ “กาsได้” และ “ไม่สำนึก” บุญคุณ! คนที่รู้จักขอบwsะคุณ จะได้รับกาsเคารw คนที่รู้จักขอบwsะคุณจะได้รับกาsต้อนรับ อนาคตหากมีปัญหา คนอื่นจะยังคงช่วยเหลือ อนาคตหากทุกข์ร้อน คนอื่นก็จะเคียงข้างเสมอ คนที่จิตใจดี รู้จักขอบwsะคุณ บุคคลเช่นนี้ จะมีคนรักใคร่ตลอดชี วิ ต กาsมีหัวใจที่ขอบwsะคุณ เป็นเหมือน “แสงแห่งความหวัง” ที่ส่องเข้ามาในความมืดมน กาsมีจิตใจที่รู้คุณ ชี วิ ตก็เปรียบเหมือนดอกไม้ที่ผลิบ านอย่างสวยงาม

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

แหล่งที่มา: thousandreason

เรียบเรียงโดย 1 ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box
สวัสดี