ธรรมะสอนใจ

มหา ท าน บุญใหญ่ บริจ าคที่ดิน 13 ล้าน เพื่อสร้างโ ร งพ ย า บ าลให้ชาวบ้าน

ร่วมสาธุ กราบน้ำใจสาวใหญ่ บริจ าคที่ดิน 13 ล้าน เพื่อสร้างโ ร งบาลให้ชาวบ้านตำบลร าไ ว ย์ ไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปหาหมอ นับเป็นการสร้างบุญใหญ่ส่งท้ายปี ที่น่ายกย่องมากสำหรับหญิงรายหนึ่งที่ตั้งใจบริจ าคที่ดินมูลค่ า 13 ล้านบ าทเพื่อให้ใช้ประโยชน์สร้างเป็นโ ร งพย าบ าล โดยเรื่องราวดีๆนี้ถูกโพสต์โดยเพจเฟซบุ๊ก เสียงประช าช น คนภูเก็ต Phuket People’s Voice โดยทางเพจกล่าวว่า

ผู้ใจบุญบริจ าคที่ดิน เทศบาลตำบลร าไ ว ย์ และพี่น้องชาวตำบลร าไ ว ย์ ขอขอบคุณ “คุณสุภาภรณ์ ส า ลี”บริจ าคที่ดินจำนวน 1 ไร่ 2 งาน มูลค่ ากว่า 13,000,000 บ าท เพื่อสร้างโ ร งพย าบ าลส่งเสริมสุ ขภาพตำบลร าไ ว ย์ทดแทนสถานที่เดิม และเพิ่มพื้นที่ในการรักษ าพย าบ าลให้กับประช าช นในพื้นที่ตำบลร าไ ว ย์ ทั้งนี้หลังเรื่องราวถูกเผยแ พ ร่ออกไปได้มีชาวเน็ตต่างเข้ามาอนุโมทนาบุญกับการสร้างกุศลครั้งใหญ่ของคุณสุภาภรณ์ ในครั้งนี้ด้วย ที่เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมกับการสร้างโ ร งพย าบ าลในครั้งนี้ว่าสามารถช่วยเหลือเพื่อนม นุ ษย์ได้เยอะ

การทำบุญ ถือว่าเป็นทานที่ใหญ่แล้ว แต่การทำบุญเพื่อช่ วย เหลื อชีวิตคน ด้วยการสร้างโรงพยาบาล  ถือเป็นมหาทาน มีบุญใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม แก่ทุ กชนชาติทุ กศาสนา ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

ขอบคุญที่มา : เสียงประชาชน คนภูเก็ต Phuket People’s Voice

เรียบเรียงโดย : เพจ1 ไร่ไ ม่ จ น

Facebook Comments Box
สวัสดี