น่าอ่าน

ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ บริจ าคอุปกรณ์การแพทย์ช่ วย3โรงพยาบาล

 “วัดพระพุทธแสงธรรม” เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจแก่ชาวพุทธและสถานที่ในการเผยแพร่ศาสนาพุทธสืบต่อไป โดยมีท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการก่อสร้าง

วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ บริจ าคอุปกรณ์การแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่ ว ยจำนวน 3 โรงพยาบาล

1เครื่องส่ องหลอดลม ชนิดมี จอภาพ ๑ ชุด

2อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ แบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ ๙ ชุด

ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญ ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภาณ ออกช่วยเหลือชาวบ้านที่เดื อดร้ อนมากมายเป็นพระผู้ให้โดยแท้จริง สาธุ

Facebook Comments Box
สวัสดี