น่าอ่าน

ด้วยศรัทธาชี้คำสอน ทั้ง ๑๙ อย่างนี้ ..ศาสนาพุทธเท่านั้นที่มี

กลับมาพบเจอกันอีกแล้ว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจเกษตรกับธรรมะ ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านเรื่อยๆนะคะ ก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องราวในวันนี้  แอดมินและทางทีมงานขออวยพรให้ท่านแฟนเพจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะ

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ถือเป็นความงดงามด้านวัฒนธรรมที่ต่างชาติให้ความสนใจ รวมทั้งคำสอนที่นำพาคนที่ ทุ ก ข์ ใ จ ออกจากห้วงแห่งทุ กข์ได้ แก้ปัญหา เ ยี ย ว ย า จิ ต ใ จ ได้สารพัดอย่างน่ามหัศจรรย์ จึงไม่แปลกที่พระพุทธศาสนาจะแพร่หลายออกไปยังต่างประเทศ

ที่มี คำสอน ทั้ง ๑๙ อย่างนี้  ที่ไม่สามารถพบจากศาสนาอื่นได้

๑พระพุทธศาสนา ปฏิเสธว่า มีผู้สร้างโลก ถือว่า ความเชื่อนี้ไร้สาระ ตรงข้าม โลกนี้ประกอบขึ้นจากเหตุธาตุทั้ง4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ประกอบกันขึ้นมา

๒พระพุทธศาสนา ไม่ใช่ระบบความเชื่อที่จะใช้คำว่า Religion เพราะศัพท์นี้ หมายถึง ต้องมีความเชื่อในพระเจ้าผู้สร้างโลก

๓จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนา คือ ละกิเ ล สได้หมดแล้ว ห ลุ ดพ้นจากการเวียนว่ายต า ยเกิด หรือวัฏฏสงสาร ไม่ใช่ไปแค่ไปเกิดบนสวรรค์เท่านั้น

๔พระพุทธเจ้า ไม่ใช่ผู้ป ล ดปล่ อยสรรพสัตว์ให้ร อ ด สรรพสัตว์ต้องช่วยตนเอง เพื่อห ลุ ดพ้นจากกิเ ล สและวัฏฏสงสาร

๕ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้า และสาวก คือ ครูผู้สอนและลูกศิษย์ ไม่ใช่ตัวแทนพระเจ้า และท า สผู้รับใช้

๖พระพุทธเจ้า ไม่เคยให้สาวกใช้ความเชื่อโดยปราศจากปัญญามานับถือ ตรงข้าม ทรงสอนให้ใช้ปัญญา พิจารณาคำสอนก่อนจะเชื่อ และเห็นจริงด้วยตนเอง และ ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ต้องนำคำสอนไปประพฤติและปฏิบัติเพื่อความห ลุ ดพ้นด้วยตนเอง ไม่มีใครช่วยทำให้ห ลุ ดพ้น จากการเวียนเกิดเวียนต า ยได้ นอกจากให้แค่แนะนำ ชี้ทางที่ถูกต้องให้เท่านั้น

๗คำสอนพระพุทธเจ้า เป็นสัจธรรมประจำโลก ที่เป็น และมีอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าทรงเป็นแต่เพียงผู้ค้นพบเท่านั้น พระองค์ไม่ใช่เป็นคนสร้างคำสอนขึ้นมา

๘น ร กในพระพุทธศาสนา ไม่ใช่สถานที่กั กขังสัตว์อย่างนิรันดร์ บุคคลทำบ าปแล้ว ไปเกิดในน ร ก เมื่อพ้นก ร ร มแล้ว ก็สามารถกลับไปเกิดในภพที่ดีกว่าได้ และ สัตว์ที่ได้ไปเกิดในภพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภพเทวดา ภพมนุษย์ ภพเปรตวิสัย ภพกิเ ล ส ก็สามารถเวียนกลับไปเกิดในน ร กอีกได้ เช่นกัน

๙พระพุทธศาสนา ไม่ได้สอนแนวคิดเรื่องบ าปติดตัว เหมือนที่ศาสนาเทวนิยมสอน แต่สอนเรื่องกฎแห่งก ร ร ม ซึ่งมีทั้งก ร ร มขาว ก ร ร มดำ และก ร ร มไม่ขาวไม่ดำ

๑๐พระพุทธศาสนาสอนว่า มนุษย์และเทวดาทุ กชีวิต มีศักยภาพที่จะบรรลุธรรมได้ ข้อสำคัญก็คือ ต้องใช้ความพยายามในการปฏิบัติ เพื่อชำระกิเ ล สให้พ้นไปจากจิตใจ พระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมนุษยสามัญธรรมดา ที่ห ลุ ดพ้นจากทุ กข์ได้ เพราะการประพฤติปฏิบัติมาหลายภพหลายชาติ

๑๑กฎแห่งก ร ร มของทุ กสรรพสัตว์ เป็นตัวอธิบายว่า เหตุใดคนถึงเกิดมาแต กต่างกัน กฎแห่งก ร ร มเป็นตัวอธิบายถึงภพภูมิที่สัตว์พากันไปเกิด

๑๒พระพุทธศาสนา เน้นให้แผ่เมตตากรุณาไปยังสรรพสัตว์ ทุ ก ภ พ ภู มิ ทรงสอนให้ละจากการประพฤติชั่ วทั้งปวง คือ อกุศลก ร ร มบท ๑๐ และให้ประพฤติปฏิบัติแต่ กุศลก ร ร มบถ ๑๐

๑๓ธรรมะของพระพุทธเจ้า เสมือนแพ หลังจากบำเพ็ญเพียรจนดับทุ กข์ได้แล้ว จะอยู่เหนือบุญและบ าป ธรรมะทั้งปวงจะต้องไม่ยึดมั่นถือมั่น

๑๔ไม่มีสงครามศักดิ์สิทธิ์ ในทรรศนะพระพุทธศาสนา การฆ่ าสัตว์ตัดชีวิต การเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเจตนา ผู้กระทำจะต้องรับก ร ร มทั้งสิ้ น จนกว่าจะห ลุ ดพ้นจากวัฏสงสาร การฆ่ าในนามศาสนา ยิ่งกระทำมิได้ในพระพุทธศาสนา

๑๕พระพุทธเจ้าสอนว่า กำเนิดสังสารวัฏ ไม่มีเบื้องต้นและที่สุด ถ้าหากสัตว์ยังดำเนินชีวิตไปตามอำนาจกิเ ล ส

ที่มี อวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ย่อมต้องเวียนเกิดเวียนต า ยต่อไป

๑๖พระพุทธเจ้า ทรงเป็นพระสัพพัญญู ( ผู้รู้ความจริงทุ กเรื่องที่ทรงอยากรู้ ) และพระพุทธเจ้า มิใช่เทพเจ้าผู้ทรงมีอำนาจล้นฟ้า ดลบันดาลสร้างธรรมชาติต่างๆ ขึ้นมา

๑๗การฝึกสมาธิ สำคัญมากในพระพุทธศาสนา แม้ว่าศาสนาอื่นๆ ก็มีสอนให้คนมีสมาธิ แต่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอน วิปัสสนา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้รู้แจ้งว่า ทุ กสรรพสิ่ง เมื่อมีการเกิด ย่อมมีการดับ

๑๘หลักคำสอนเรื่อง สุญญตา) หรือ นิพพาน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในพระพุทธศาสนา ถือเป็นคำสอนระดับสูงของพระพุทธศาสนาด้วย เพราะสรรพสิ่งทั้งหลายทั่วโลกธาตุ ไม่มีสิ่งใด เที่ยงแท้ถาวร มีแต่ปัจจัย ดิน น้ำ ไฟ ลม ประกอบกัน สรรพสิ่งในโลก จึงต กอยู่ในภาวะอนิจจัง ทุ กขัง และอนัตตา เหมือนกันหมด พระพุทธศาสนาจึงไม่สุดโต่งไปตามแนวศาสนาประเภทเทวนิยม หรือ ตามแนววัตถุนิยม ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก ที่ต้องเวียนเกิดเวียนต า ย จนกว่าจะบรรลุธรรม จึงจะดับเย็น เข้าสู่นิพพาน

๑๙วัฏจักร หรือสังสารวัฏ เป็นคำสอนในพระพุทธศาสนา ตราบใดที่สรรพสัตว์ ยังไม่ห ลุ ดพ้นจากกิเ ล ส ก็จะเวียนว่ายต า ยเกิด ไปตามภพภูมิต่างๆ ตามแรงเหวี่ ยงของก ร ร ม ไม่สิ้ นสุด จนกว่าจะบรรลุธรรม ดังนั้น ทุ กสรรพสัตว์ จึงต้องช่วยตนเอง เพื่อพัฒนาไตรสิกขา ให้ห ลุ ดพ้นจากโลภะ โทสะ และโมหะ หรืออวิชชา เพื่อการห ลุ ดพ้นจากสังสารวัฏให้ได้ ฯ

เสียด ายไม่ทราบชื่อฝรั่งผู้เขียน แต่ ก็แสดงว่า มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนา  ขอกราบคารวะ และ ขอชื่นชมด้วยใจจริง

ขอขอบคุณที่มา พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ เพจเกษตรกับธรรมะ

Facebook Comments Box
สวัสดี