โครงการสวนผักคนเมือง ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ได้ดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทั้งพื้นที่รูปธรรมที่เป็นโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนทำงานด้านการวิจัย เผยแพร่ ประสานความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน ในขณะที่ทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดกับกลุ่มเกษตรกรเป็นหลัก ทางมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ก็เริ่มเห็นถึงความสำคัญของการทำงานกับกลุ่มคนในเมืองมากขึ้น ด้วยตระหนักว่า เมืองกับชนบทล้วนเชื่อมโยงกัน ทางมูลนิธิ จึงร่วมกับเครือข่ายผู้ที่สนใจทำเกษตรในเมือง ริเริ่มทำโครงการสวนผักคนเมืองขึ้น เมื่อปีพ.ศ. 2553 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบเกษตรในเมืองที่เชื่อมโยงกับมิติการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของเมือง อีกทั้งยังมุ่งสร้างระบบอาหารทางเลือกที่เชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภค เชื่อมโยงเมืองกับชนบท …

Read More