กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครทหารอากาศ วุฒิ ม.6/ ปวช. ขึ้นไป จำนวน 908 อัตรา วันนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2563

กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพอากาศ การป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพอากาศตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน

พลอาสาสมัคร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพอากาศเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2563 จำนวน 908 อัตรา

เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 จำนวน 908 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปีงบประมาณ 2563

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพอากาศเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 908 อัตรา ประจำปี 2563 ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 90 อัตรา

ระดับปริญญาโท 3 อัตรา

ระดับปริญญาตรี 87 อัตรา

2บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 818 อัตรา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 13 อัตรา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 438 อัตรา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 367 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563

สอบวันที่ 6 เมษายน 2563 ประกาศผลสอบแรก 16 เมษายน 2563

คุณสมบัติเฉพาะทหารอากาศ

คุณวุฒิ ปริญญาโท ปริญญาตรี ปวส. และ ปวช. เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.20 และ มัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00

ต้องจบและอนุมัติวุฒิภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2563

การรับสมัครสอบ

ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เว็บไซต์ http://www.rtaf-recruit.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ขอบคุณข้อมูล nine100 และ Royal Thai Air Force เตรียมสอบทหารอากาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *