ทนาย รัชพล เผย ถูกสุนัขกัด เจ้าของเสี่ยงตะร างเลี้ยงหมาไม่ดี เสี่ยงเจอโทษ

เจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่อ่านไว้ก็ดีครับสามารถแจ้งความเอาผิดเจ้าของหมาได้ เพจเฟซบุ๊ก สายตรงกฎหมาย ได้โพสต์เผยข้อกฎหมายอาญา มาตรา 390 หากทำสัตว์หลุดไปกัดชาวบ้าน มีความผิดข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ มีโทษจำคุn กรณีที่เจ้าของประมาท แล้วทำสัตว์หลุดไปกัดชาวบ้าน มีความผิดข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ มีโทษจำคุnไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390

หากผู้เสียหายบาดเจ็บสาหัส เจ้าของสุนัขต้องได้รับโทษจำคุnไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญ า มาตรา 300บางทีหมาไปกั ดเด็ก หรือกั ดคนทำให้ถึงแก่ความเสี ยชีวิ ต เจ้าของสุนัขจะได้รับโทษจำคุnไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

นอกจากนั้น ผู้เสียหายสามารถเรียกค่าเสียหายได้ เช่น ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ส่วนค่าเยียวยาจิตใจ เคยมีเคสที่เด็กโดนรถชน พ่อแม่เลยจ้างครูมาสอนเปียโนเพื่อฟื้นฟูจิตใจ เงินในส่วนนี้ก็เรียกได้เช่นกัน (คำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 7119/2541) ถ้าจะเลี้ยงสัตว์ ต้องดูแลให้ดี อย่าประมาท เพราะไม่งั้นอาจทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้ เรื่องพวกนี้ ไม่ต้องรอตำรวจมาจับ แต่ถ้าคุณรู้แล้ว ก็ไม่ควรทำผิดกฎหมายต่อไป

1 การปล่อยหมาไปกั ดคนอื่น
มีความผิดตามกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 443 โดยเจ้าของสุนัขจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่คนที่ถูกสุนัขกั ด เนื่องจากการเลี้ยงสุนัขแบบปล่อยปละละเลย ไม่ใช้ความระมัดระวังอันสมควรในการเลี้ยงดู ปล่อยให้สุนัขไปสร้างความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่น ถือเป็นการกระทำประมาทของเจ้าของสุนัข ดังนั้นเจ้าของจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

2 ปล่อยหมาไปวิ่งตั ดหน้ารถบนท้องถนน
ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 111 ได้วางหลักไว้ว่า ห้ามมิให้เจ้าของสั ตว์ ปล่อยสัตว์ไปบนทาง อันที่เป็นการกีดขวางการจราจร ตามกฎหมายนี้ เจ้าของสุนัขมีหน้าที่ควบคุมสัตว์ ไม่ให้ไปกีดขวางการจราจร หากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ในระยะกระชั้นชิด จนทำให้รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ของผู้อื่นเสียหาย ดังนั้นเจ้าของสุนัขอาจต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิด เนื่องจากอุบัติเหตุนั้น เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าของสุนัข ที่ไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการควบคุมดูแลสุนัข

3 ปล่อยหมาไปกัดสัตว์เลี้ยงของผู้อื่น
กรณีนี้เจ้าของอาจทั้งติดคุกและเสียเงิน เนื่องจากกฎหมายอาญา มาตรา 377 วางหลักไว้ว่า ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุร้าย (ในที่นี้หมายความรวมถึงสุนัข) ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นอยู่ลำพัง ในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากสุนัขที่เลี้ยงไว้ไปกัดสัตว์เลี้ยงผู้อื่น เจ้าของสุนัขต้องรับผิดชอบความในเสียหาย ที่เกิดจากการกระทำของสุนัข ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย

4 ปล่อยหมาให้ก่อความรำคาญเพื่อนบ้าน
มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขฯ โดยวางหลักการไว้ เพื่อให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงสุนัข โดยไม่ให้ไปก่อความรำคาญ เห่าหอน หรือขับถ่ายไม่เป็นที่ จนเป็นที่เดือนร้อนผู้อื่น หากฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยขอให้ผู้เลี้ยงสุนัขทุกท่าน ตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงสุนัข การเลี้ยงสุนัขนั้น ไม่ใช่แค่การดูแลรับผิดชอบชีวิตของสุนัขที่ท่านเลี้ยงเท่านั้น แต่ท่านยังต้องรับผิดชอบต่อสังคม และผู้คนอื่นๆ รอบข้างด้วย

cr.เชียงใหม่นิวส์